Partneriai

 • ТОО "AMASC"

  Адрес: 050050, Казахстан, Алматы, ул. Коммунальная 39

  Телефон: +7 (727) 233-05-59, 233-07-51; +7 707 997 55 77;

  E-mail: nikita@amasc.kz

  Website: http://amasc.kz

 • ТОО "AMPEREL"

  Адрес: 050020, Казахстан, Алматы, ул.Таттимбета, 24

  Телефон: +7 (727) 3-120-111, +7 (727) 3-120-112

  E-mail: info@amperel.kz

  Website: www.amperel.kz

 • ТОО "AVENCOM"

  Адрес: 090005, Казахстан, Уральск, ул.Айталиева,8/1

  Телефон: +7 (7112) 98-65-04, +7 (7112) 986 500

  E-mail: info@avencom.kz

  Website: http://www.avencom.com

 • ТОО "AXIMA"

  Адрес: 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова, 232/2

  Телефон: +7 (727) 356-52-91 (92,93)

  E-mail: trade1@axima.kz

  Website: http://elec.intant.kz/

 • ТОО «KAZPROMAVTOMATIKA»

  Адрес: 100012, Казахстан, Караганда, ул. Жамбыла, 28

  Телефон: 8(7212)911-500 , 911-600, 50-11-50

  E-mail: info@avtomatika.kz

  Website: https://avtomatika.kz

 • ТОО "KCC Distribution"

  Адрес: 050020, Казахстан, Алматы, ул.Таттимбета, 24

  Телефон: +7 (727) 2-379-111

  E-mail: mailbox@kcc.kz

  Website: http://www.kcc.kz

 • ТОО "Синетик"

  Адрес: 070005, Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3, офис 406

  Телефон: +7(7232) 55-02-04

  E-mail: ustkam@sinetic.kz

  Website: http://www.sinetic.kz