Koszyk

Deklaracja zgodności CE

Oznaczenie CE pustej obudowy szaf sterowniczych Rittal

Na podstawie deklaracji zgodności CE puste obudowy szaf sterowniczych Rittal podlegają obowiązującej dyrektywie UE, z której wynika obowiązek zgodności – obecnie dyrektywa 2006/95/WE dot. niskiego napięcia oparta na zasadach sprawdzania typu według DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Inne ważne dyrektywy:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa UE dot. EMC 2004/108/WE

Z różnych powodów firma Rittal nie umieszczała w przeszłości oznaczenia CE na swoich pustych obudowach szaf sterowniczych mimo przeprowadzanych szczegółowych kontroli zgodnie z normą DIN EN 62208, które są odnotowane w dokumentacji produktu i innych atestach.

Teraz oznaczanie odbywa się sukcesywnie dla wszystkich obudów, które mają być używane jako puste obudowy sprawdzone pod względem zgodności typu według DIN EN 62208 do kombinacji rozdzielni niskonapięciowych według EN 60439-1, w ramach dopasowań tabliczek znamionowych. Zaświadczenia o zgodności mogą zostać udostępnione w razie potrzeby jeszcze przed ostatecznym oznaczeniem produktów, ponieważ odpowiednie kontrole odbyły się w przeszłości.

Z uwagi na to, że uwzględniona jako podstawa do oznaczania norma nie dotyczy obudów określonych przez specyficzne normy produktowe (np. obudowy urządzeń elektrycznych wg IEC 60297 lub obudowy dla urządzeń techniczno-informacyjnych), zgodnie z aktualnym stanem oznaczane są tylko typowe „obudowy przemysłowe” dla kombinacji rozdzielni niskonapięciowych.

 

Podstawowe informacje dot. oznaczenia CE

Co się za tym kryje

Celem oznaczenia CE nie jest nadanie certyfikatu, w którym producenci dobrowolnie zlecają instytutom badawczym potwierdzenie pozytywnych właściwości swoich wyrobów.

Jest ono ustawowo przewidzianym oznaczeniem wszystkich produktów odpowiadających dyrektywom UE.

Celem oznaczenia CE jest przede wszystkim stopniowe zmniejszanie zakresu tajemnic handlowych wewnątrz państw członkowskich UE. Znak CE jest oznaczeniem administracyjnym, które pierwotnie nie było przeznaczone dla konsumentów i ostatecznych odbiorców. Zaświadczał wobec urzędów nadzoru rynku, że oznaczone wyroby spełniają wymagania technicznych dyrektyw ujednolicających – w znacznym stopniu wymagania bezpieczeństwa. Te oznaczenia należy rozumieć jako swoisty „paszport techniczny” dla określonych produktów wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawę oznakowania CE stanowi koncepcja ujednolicenia Komisji Europejskiej i związany z nią wzrost wartości normalizacji europejskiej. Istotną część stanowi wzajemne uznawanie istniejących krajowych przepisów, norm i specyfikacji. W szczególności chodzi o ochronę konsumentów, przy czym na pierwszym planie znajduje się zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

Deklaracja zgodności CE