CE skladnost

Oznake CE na Rittalovih praznih ohišjih

Glede označevanja CE prazna ohišja spadajo na področje veljavnosti direktive EU, tj. Direktive 2006/95/ES o nizki napetosti, ki narekuje obvezno označevanje na podlagi preizkušanja tipa v skladu z DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04.

Druge direktive, ki se uporabljajo:

Direktiva 2006/42/ES o strojih

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Kot izhaja iz dokumentacije o izdelkih in drugih soglasjih, Rittal, kljub obsežnemu preizkušanju v skladu z DIN EN 62208, svojih praznih ohišij v preteklosti iz različnih razlogov ni opremljal z oznako CE.

V postopku prilagajanja napisnim tablicam bodo odslej z oznako zaporedno opremljena vsa ohišja, ki se bodo uporabljala kot atestirana prazna ohišja v skladu z DIN EN 62208 za kombinacije nizkonapetostne stikalne opreme v skladu z DIN EN 60439-1. Po potrebi se izjave o skladnosti lahko predložijo celo pred končno izvedbo označevanja izdelkov, saj so bili ustrezni preizkusi že opravljeni.

Ker standard, na katerem temelji označevanje, ne velja za ohišja, za katera veljajo posebni standardi za izdelke (na primer IEC 60297 za omarice z elektroniko oziroma ohišja z IT-opremo), bo glede na trenutno stanje označevanje izvedeno samo za tipična »industrijska ohišja« za kombinacije nizkonapetostnih stikalnih naprav.

Osnovne informacije o označevanju CE

Kaj pomeni označevanje CE?

Označevanja CE ne smemo enačiti s certifikacijo, v okviru katere proizvajalec po lastni izbiri naroči potrditev pozitivnih lastnosti svojih izdelkov pri inštitutih, ki opravljajo preizkuse..

Je zakonsko predpisana oznaka za vse izdelke, ki izpolnjujejo direktive EU.

Glavni namen označevanja CE je odprava trgovinskih ovir med državami članicami EU. Oznaka CE je administrativni simbol, ki prvotno ni bil predviden za potrošnike in končne stranke. Zasnovana je bila kot pokazatelj organom za nadzor trga, da izdelki, ki so z njo opremljeni, izpolnjujejo zahteve direktiv o tehnični uskladitvi, zlasti varnostne zahteve. Predstavlja nekakšen »tehnični potni list« za nekatere izdelke znotraj Evropskega gospodarskega prostora.

Označevanje CE temelji na konceptu harmonizacije, ki ga je uveljavila Evropska unija, in evropski standardizaciji, ki vedno bolj pridobiva na pomenu. Prvotni namen označevanja je vzajemno priznavanje obstoječih nacionalnih predpisov, standardov in specifikacij, zlasti z vidika varstva potrošnikov, pri čemer se osredotoča predvsem na zdravje, varnost in okolje.

CE skladnost