Gereklilikler

Uzun süreli bir ortaklık için temel koşullar

Kürsel piyasalardaki başarımız ve müşterilerimizin memnuniyeti büyük ölçüde, dünya çapındaki tedarikçilerimizin ön hizmetlerine bağlıdır.

Tedarikçi zincirinde, müşteriye kadar olan tüm süreçlerde hep birlikte üst düzeyde bir verimliliğe ve kaliteye ulaşmak için tedarikçi zincirindeki verimli performans prosesleri oldukça belirleyicidir.

Bu bağlamda, iş ortaklarımızla açık bilgi alışverişine ve işbirliğine açık olmaya büyük değer veriyoruz.

Sürdürülebilir bir tedarik ilişkisinin temel ön koşulu olarak, rekabet edebilir fiyatlarda ve her zaman aynı kalitede, sorunsuz ve esnek bir besleme olmasını şart koşuyoruz.

 

Bunlara ilave olarak, diğer beklentilerimiz:

 • Hedef maliyet

  Maliyetlerde şeffaflık - Hedef ücretler oluşturulması - Üretim konseptleri

  Hedef fiyatlarla çalışmak, fiyatlandırma ile ilgili önemli bir enstrümandır. Hedef fiyatlar ise; konstrüksiyon, üretim, lojistik, kalite ve yönetim alanındaki optimum yapılar temel alınarak belirlenmektedir. Bu hesaplamalar, mevcut yapılardan tamamen ayrı tutularak oluşturulmaktadır (Hedef maliyet). Düşük maliyetli konstrüksiyon ve üretim konseptleri, bir başka ifadeyle uygun makineler ve üretim yöntemleri ile birlikte, Lean Production ve Total Quality Management anlayışlarının temel ilkeleri hep bu kapsamdadır.

  Hedef satın alma fiyatlarını belirlemekteki esas amaç, maliyet şeffaflığı sağlamaktır. Tedarikçilerimizle maliyet konusunda açık bir şekilde görüş alışverişinde bulunmak, bu bağlamda, Rittal olarak bizden ve tedarikçilerimizden kaynaklanan ve maliyetleri yükselten faktörleri ortaya koyarak bunları elimine etmek ve böylece optimum fiyat seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bunun ön koşulu, tedarikçilerimizin bir ekip anlayışı içerisinde, söz konusu maliyet yapılarının tartışılacağı ve yeni yapıların oluşturulacağı böyle bir çalışma anlayışına hazır ve bu yetkinlikte olmasıdır. Bizler, tedarikçilerimiz ile uzun vadeli iş ilişkileri kurmaya hazırız.

  Hedefimiz: Tedarikçilerimizin, dünya piyasasındaki fiyat seviyelerinde kazançlar elde etmesini hedefliyoruz.

 • Kalite

  Sürdürülebilir kalite kabiliyeti - Katı bir kalite planlaması - Kaliteyi sürekli olarak teşvik etme - Uzun vadeli güvenilirlik

  Tedarikçilerimizi, Early Supplier Involvement bağlamında iş ortaklığı şeklindeki bir işbirliği ve satın alma hedef fiyatları oluşturulması konusunda bağlayıcı duruma getiriyoruz. Bu sayede, Sıfır Hatalı Kalite hedefine ulaşmak konusunda aktif bir katılım göstermektedirler.

  Bunun için tedarikçilerimizin A sınıfı tedarikçi olması veya bu potansiyele sahip olması gerekir. Hataları fark etmek yerine, seri üretime başlanması ile birlikte kaliteyi güvence altına almak için önleyici önlemler alınmasını bekliyoruz. Bunun için tedarikçilerin; konstrüksiyonda ve proseste hata türleri ve etkileri analizini, deneme ve test planlamasını (nitelik ve seri testler için) ve de prototiplerin numunelerini içeren bir kalite ön planlaması yapmaları gerekmektedir. Bu sayede, zaafların olduğu yerler çok çabuk şekilde tespit edilebilmektedir.

  Hedefimiz: İşçilik kalitesini daha da ilerilere taşımak. Bu husus, hem tedarikçide hem de Rittal'de kalite ile ilgili hatalı işlemlerin neden olduğu maliyetleri azaltmak için oldukça önemli bir ön koşuldur.

  Üretici zincirinde optimum bir kaliteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına tedarikçilerimizin görüşlerine başvuruyor ve ortak kararlar alıyoruz. Periyodik kontroller yapmaktan kaçınılmalıdır.

  Kalite güvence sözleşmeleri (QSA), Rittal'de mal giriş kontrolü yapılması ihtiyacını ortadan kalmasını sağlayan bir imkan sunmaktadır.

  Tedarikçilerimizin yüksek güvenilirlikleri ve hatasız teslimatları, tüm lojistik zincirindeki stok miktarlarının azaltılmasını ve yeni lojistik konseptlerinin uygulanabilmesini sağlamaktadır.

 • Geliştirme çalışmalarına yönelik hizmetler

  Early Supplier Involvement - Simultaneous Engineering - Geliştirme ekibi - Ürün yönetimi - Maliyet yönetimi

  Tedarikçilerimizi, Simultaneous Engineering (Eş zamanlı mühendislik) aracılığıyla, daha konsept belirleme aşamasından itibaren ürünlerimizin geliştirme çalışmalarına dahil ediyoruz. Early Supplier Involvement ile esas olarak amaçlanan şey, hep birlikte bir ekip olarak ürünler geliştirerek çifte çalışmaların önüne geçmek, değerli kapasiteleri güvence altına almaktır.

  Tedarikçi, geliştirme ekibimizin bir parçasıdır; bu ekibe uzmanlık bilgilerini getirmekte ve ayrıntılı konstrüksiyonlardan, numune almaya, pilot üretime varıncaya kadar çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Aynı şekilde bizler de, sistem entegrasyonu ve sektöre özgü hareket tarzı ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Uzun vadeli sözleşmeler yaparak, geliştirme tedarikçimizin ilgili ürün serisini de teslim etmesini ve böylece tam anlamıyla bir Know-How değiş tokuşu gerçekleşmesini amaçlıyoruz.

  Geliştirme çalışmaları konusundaki bu yeni işbirliği biçimi, tutarlı bir şekilde tekil kaynak kullanımının uygulanmasını gerektirmektedir. Parça ailelerimiz için, geleceği birlikte yapılandıracağımız "stratejik tedarikçiler" tanımlayacağız. Değerlendirme sadece maliyet seviyesi değil, kalite, geliştirme, lojistik ve inovasyon alanlarındaki performanslar da büyük önem taşımakta, alınacak karara etki etmektedir. Karşılıklı öngörülebilirlik, açıklık ve dürüstlük temellerine dayanan iş ortaklığı şeklindeki bir işbirliği için çaba gösteriyoruz.

  Early Supplier Involvement aracılığıyla, geliştirme sürelerinin kısaltılmasına ve malzeme maliyetlerinin belirgin bir şekilde azalmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunun için uygun özelliklerde tedarikçi yapılarına ihtiyacımız vardır. Tedarikçi iş ortaklarımız, düşük maliyetli gelişmeleri, işlemeye uygun yöntemlerle ve toleranslı olarak sunabilecek durumdadır. Müşterilerimizin şart koştuğu hedef fiyatlara ulaşabilmek için hep birlikte, optimum maliyet yapılarına yönelik bir temel oluşturmak istiyoruz.

 • Lojistik

  Stokların, mal akışlarının ve bilgi akışlarının optimize edilmesi

  Rittal şirketindeki imalat ile ilgili yapılar, üretim işleyişlerinde ve tedarikçilerimizin temin lojistiğinde esneklik olmasını gerektirmektedir. Hedefimiz, parçaların montajla eşgüdümlü olarak teslim edilmesini veya Vendor Managed Inventory (Tedarikçi Yönetimli Envanter) aracılığıyla, bir taraftan stoklama ihtiyacını asgariye indirmek, bir taraftan da üretim beslemesini optimize etmektir.

  Bunun temelini ise, müşteri teslimatlarının Rittal stokları ile ve tedarikçilerimizin üretim lojistiği ile ayrıntılı ve hızlı bir şekilde koordinasyonu oluşturmaktadır. Geniş çaplı bir ihtiyaç listesinin eşlik ettiği haftalık teslimat taleplerimizi koordine ederek tedarikçilerimizi desteklemek, esnek imalat yapılarından faydalanarak bir diğer lot büyüklüğü optimizasyonu gerçekleştirmek ve böylece stoklama ihtiyacını azamiye indirmek istiyoruz.

  Organizasyonel olarak tedarikçi ve Rittal arasında kararların hızlı bir şekilde alınabildiği bir yapı sayesinde, mal sevkiyatlarının miktarlara ve teslimat sürelerine bağlı olarak daha iyi planlanmasını ve her iki taraf için de yönetimsel olarak iş emeğinin azaltılmasını sağlamak istiyoruz.

 

Optimum ön koşullar

 • Aşağıda belirtilen özelliklere sahip tedarikçiler, optimum ön koşullara sahiptir:

  • DIN EN ISO 9000 standardına uygun şekilde, proses odaklı bir işbirliği içerisinde çalışmaya alışkın tedarikçiler
  • DIN EN-ISO, VDA veya ISOTS sertifikasına sahip tedarikçiler
  • satın alma koşullarımızı ve kalite güvence ile ilgili kararlarımızı (QSV) kabul eden tedarikçiler
  • kendi proseslerini optimize etmek için sürekli çaba sarf eden tedarikçiler
  • Teknik olarak nitelikli ve rekabet mantığına uygun şekilde hizmetler sunan tedarikçiler
  • Geliştirme sürecinde birlikte çalışmaya ve sürece dahil olmaya olumlu bakan tedarikçiler
  • İmalat ve ürün için teknik yetkinlik açısından kendilerine özgü katkıda buluna tedarikçiler
  • Ekonomik, imal edilebilir çözümler üretilmesi konusunda etkin ve kararlı şekilde işbirliği gösteren tedarikçiler
  • İnovasyona karşı belirgin şekilde ilgi duyan tedarikçiler
  • Teslim tarihlerine ve sözleşme planlarına güvenilir şekilde uyan / teslimat zamanlarına ve sözleşme hükümlerine açık bir şekilde sadık tedarikçiler
  • Kararlaştırılan zamanlara uyan ve her şeyden önce ihtiyaçlarımıza esnek bir şekilde tepki gösterebilen tedarikçiler
  • Kürsel ekonominin şartlarına uygun, rekabet edebilir düzeyde hizmetler sunan tedarikçiler
  • Bizim müşterilerimizi kendi müşterileri kabul eden tedarikçiler
  • Teslimat ve gizlilik sözleşmeleri gibi karşılıklı sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmeyen tedarikçiler
  • İletişim kalitesini ve lojistik işbirliğini sürekli olarak kontrol edip optimize etmeye hazır tedarikçiler
  • Uzun vadeli, karşılıklı güvene dayanan bir iş ortaklığına sıcak bakan ve destek verici, danışman işlevi gören bir iş ortaklığına açık tedarikçiler
  • Çevre bilincine sahip ve çevre dostu çözümler sunan tedarikçiler