Изисквания

Основни изисквания за дългосрочно партньорство

Успехът ни на световните пазари и удовлетвореността на нашите клиенти са до голяма степен зависими от услугите на нашите световни доставчици.


Ефективните процеси на изпълнение по веригата за доставки са от решаващо значение за съвместно постигане на оптимална ефективност и качество в рамките на цялата верига за доставки до нашите клиенти.

В това свое начинание ние разчитаме на открит обмен на информация и готовност за сътрудничество с нашите партньори.

Като основно изискване за устойчиви взаимоотношения с доставчиците ние очакваме безпроблемни и гъвкави доставки на конкурентни цени и с постоянно високо качество.

Очакваме също така:

Прозрачност на разходите - Формиране на целеви цени - Производствени концепции

Важен инструмент за ценообразуване е работата с целеви цени, които ще формираме въз основа на оптимални структури в областта на проектирането, производството, логистиката, качеството и администрацията. Тези изчисления се създават напълно отделно от съществуващите структури (Целевото управление на разходите). В допълнение към благоприятните концепции за проектиране и производство това също включва подходящи машини и процеси, както и принципите на стегнатото производство и цялостното управление на качеството.

Определянето на целеви цени има за цел да установи прозрачност на разходите. В открита дискусия за разходите Rittal търси начин заедно със своите доставчици за постигане на едно оптимално ниво на разходите по отношение на основните разходни пера. Предпоставка за това е желанието и способността на нашите доставчици да обсъждат открито дадени и възможни ценови структури в екип и да създават нови структури. От своя страна ние сме готови да установим дългосрочни отношения с нашите доставчици.

Нашата цел: Нашите доставчици да реализират печалба при условията на ценовите нива на световните пазари.

Устойчиво качество - Строго планиране на качеството - Постоянно насърчаване на качеството - Дългосрочна надеждност

Ние приобщаваме нашите доставчици - чрез сътрудничество, базирано на партньорство сътрудничество, в рамките на ранното включване на доставчиците в процеса и формирането на целеви цени. Така участвате активно в процеса за постигане на качество без дефекти .

За целта нашите доставчици трябва да са първокласни доставчици и да имат потенциала за това. Очакваме превантивни мерки за гарантиране на качеството от самото начало на серийното производство, а не само в рамките на откриването на дефекти. За тази цел доставчиците трябва да извършват предварително планиране на качеството, което включва изпитване и оценка по метода FMEA чрез анализ на потенциалните повреди в конструкциите и процесите (за квалификационни и серийни изпитвания) и вземане на проби от прототипи. Това позволява да се открият критичните места на ранен етап.

Нашата цел: да продължаваме да подобряваме качеството на работата. Това е съществена предпоставка за да се намалят гаранционните разходите за възникнали дефекти в рамките на производството при доставчика и в Rittal.

Ние искаме да постигнем оптимално качество в производствената верига. За тази цел съгласуваме и координираме дейностите с нашите доставчици. Повторните тестове трябва да се избягват.

Споразуменията за осигуряване на качеството (QSV) ни позволява да не правим проверки на входящите стоки в Rittal.

Високата надеждност и безпогрешните доставки на нашите доставчици позволяват да се намалят запасите по цялата логистична верига и да се въведат нови логистични концепции.

Ранно включване на доставчиците - Едновременно проектиране - Екип за разработка - Управление на проекта - Управление на разходите

Чрез едновременното проектиране включваме доставчиците си в разработването на нашите продукти още на етапа на концепцията. Целта на ранното включване на доставчиците е да се разработват продукти заедно в екип, като по този начин се избягва дублирането на работата и се осигурява ценен капацитет.

Доставчикът е член на нашия развоен екип - там той дава своя принос с експертни познания, като поема също конструирането на детайли и проверката на доставените изделия до пилотната серия. Също така сме готови да предоставим нашия опит по отношение на системната интеграция и експлоатацията на място. Чрез дългосрочните договори ние се стремим да гарантираме, че нашият доставчик на развойни изделия ще извършват доставките и за серийното производство, като по този начин ще постигнем пълен обмен на експертиза и опит.

Новата форма на сътрудничество в областта на развойната дейност изисква последователно прилагане на принципа на единствения източник. За нашите серии от части ще определим "стратегическите доставчици", с които искаме да творим заедно бъдещето. При оценката решаващо значение има не само ценовото ниво, но и резултатите в областта на качеството, развитието, логистиката и иновациите. Стремим се към партньорско сътрудничество, основано на взаимна предвидимост, откритост и честност.

Чрез ранното включване на доставчиците искаме да допринесем за съкращаване на времето за разработка и значително намаляване на разходите за материали. За тази цел е необходимо нашите доставчици да разполагат с подходящи структури. Нашите партньори в областта на доставките са в състояние да ни предложат по-рентабилни разработки с подходящи за процеса процедури и толеранси. Заедно искаме да създадем основа за оптимални ценови структури, за да постигнем целевите цени, определени от нашите клиенти.

Оптимизация на: Наличности - Поток на стоки - Информационни процеси

Производствените структури на Rittal изискват по-голяма гъвкавост в производствените процеси и логистиката на снабдяване на нашите доставчици. Нашата цел е да оптимизираме снабдяването на производството чрез доставки синхронизирани с монтажа на частите на нашите доставчици или управляваната от продавача инвентаризация при едновременно намаляване на запасите по зялата верига на доставка.

Базата за това е подробното и бързо съгласуване на заявките на нашите клиенти със складовите наличности на Rittal и производствената логистика на нашите доставчици. С тази координация, подкрепена от нашите седмични заявки в дългосрочен аспект, искаме да подкрепим нашите доставчици в постигането на по-нататъшно оптимизиране на размера на партидите и по този начин намаляване на запасите чрез използване на техните гъвкави производствени структури.

От организационна гледна точка искаме да използваме кратките канали за вземане на решения между доставчика и Rittal, за да подобрим планирането на изтеглянето на стоките по отношение на количествата и сроковете и да намалим административното натоварване и за двете страни.

Оптимални предпоставки

 • Процеси са оптимизирани за работа съответствие с DIN EN ISO 9000
 • могат да предоставят сертификат DIN EN-ISO, VDA или ISOTS
 • приемат нашите условия за покупка, както и споразумението за осигуряване на качеството (QAA)
 • работят постоянно върху оптимизирането на собствените си процеси
 • разполагат с технически квалифицирани и конкурентни предложения
 • са положително настроени към евентуално сътрудничество/участие в развойната дейност
 • да даде своя принос по отношение на техническа компетентност за производството и продукта
 • сътрудничат активно и всеотдайно в разработването на рентабилни, ориентирани към производството решения
 • демонстрират ясно желание за иновации
 • спазват сроковете за доставка и договорните графици/демонстрират стриктно спазване на сроковете за доставка и договорите
 • могат да реагират на нашите нужди навреме и най-вече гъвкаво
 • предлагат конкурентни услуги при глобални икономически условия.
 • виждат в нашите клиенти и техни клиенти
 • имат готовност за подписване на договори за доставка и споразумения за конфиденциалност
 • показват готовност за непрекъснат контрол и оптимизация на качеството на комуникацията и логистичното сътрудничество
 • интересуват се от дългосрочно партньорство, основано на доверие, и са на разположение като партньор за подкрепа/консултации
 • мислят екологично и да предлагате екологични решения

Необходимост

Търсим доставчици в тези продуктови групи

Ние отговаряме за глобалното снабдяване не само на Rittal, но и за всички компании в групата Friedhelm Loh.