Krav

Grundlæggende betingelser for et langsigtet partnerskab

Vores succes på det globale marked og vores kunders tilfredshed afhænger i særlig grad af vores globale leverandørers forudgående serviceydelser.


Effektive serviceprocesser i leverandørkæden er i denne forbindelse af afgørende betydning, når vi i fællesskab skal sikre optimal effektivitet og kvalitet i leverandørkæden frem til vores kunder.

Her lægger vi især vægt på åben informationsudveksling og samarbejde med vores partnere.

Vi forventer som grundlæggende forudsætning for en varig leverandørrelation en fejlfri og fleksibel forsyning til konkurrencedygtige priser og konstant høj kvalitet.

Derudover forventer vi:

Omkostningstransparens – fastsættelse af vejledende priser – produktionskoncepter

Et vigtigt instrument til prisfastsættelse er arbejde med målpriser, som vi fastsætter på grundlag af optimale strukturer inden for konstruktion, produktion, logistik, kvalitet og administration. Disse beregninger gennemføres helt løsrevet fra de eksisterende strukturer (target costing). Hertil hører, ud over fordelagtige konstruktions- og produktionskoncepter, bl.a. egnede maskiner og metoder samt grundprincipperne inden for LEAN-produktion og total quality management.

Formålet med fastsættelse af vejledende indkøbspriser er opnåelse af omkostningstransparens. I en åben omkostningsdiskussion med vores leverandører ønsker vi at eliminere de omkostningsdrivende faktorer, som forårsages af Rittal og vores leverandører, og dermed opnå et optimalt omkostningsniveau. Forudsætningen for dette er en parathed og evne hos vores leverandører til åbent i teamet at diskutere eksisterende og mulige omkostningsstrukturer og udvikle nye strukturer. Så er vi til gengæld parat til at indgå i langsigtede relationer med vores leverandører.

Vores mål: Vores leverandører opnår overskud ved globalt markedsprisniveau.

Varig kvalitetsevne – omhyggelig kvalitetsplanlægning – permanent kvalitetsforbedring – langsigtet pålidelighed

Vi knytter leverandørerne tæt til os – gennem partnerbaseret samarbejde ved "early supplier involvement" og fastsættelse af vejledende indkøbspriser. På denne måde arbejder vi aktivt på at opnå nulfejlskvalitet.

Til dette formål skal vores leverandører være A-leverandører eller have potentiale til at blive det. Vi forventer præventive forholdsregler til sikring af kvaliteten fra starten af serieproduktionen i stedet for blot fejlregistrering. Derfor skal vores leverandører gennemføre en forudgående kvalitetsplanlægning, som omfatter konstruktions- og proces-FMEA, forsøgs- og testplanlægning (til kvalifikations- og serieafprøvninger) samt udarbejdelse af prototyper. Dermed kan eventuelle svage punkter afsløres på et tidligt tidspunkt.

Vores mål: at forbedre arbejdskvaliteten yderligere. Det er en væsentlig forudsætning for at reducere de kvalitetsrelaterede fejlomkostninger hos leverandører og Rittal.

Vi ønsker at opnå den optimale kvalitet i produktionskæden. Derfor tager vi vores leverandører med på råd og koordinerer med dem. Gentagne afprøvninger skal undgås.

Kvalitetssikringsaftaler (QSV) gør det muligt for Rittal at undlade afprøvninger ved varemodtagelsen.

Den høje pålidelighed og fejlfrie leverancer fra vores leverandører giver os mulighed for at reducere lagerbeholdninger i den samlede logistikkæde og indføre nye logistikkoncepter.

Early Supplier Involvement – Simultaneous Engineering – Udviklingsteams – Projektadministration – Omkostningsstyring

Ved hjælp af simultaneous engineering involverer vi vores leverandører i udviklingen af vores produkter allerede i designfasen. Formålet med early supplier involvement er i fællesskab at udvikle produkter i teams og dermed undgå dobbeltarbejde og sikre værdifuld kapacitet.

Leverandøren er en deltager i vores udviklingsteams – her tilfører han sine spidskompetencer og har endvidere ansvaret for detaljekonstruktioner og prøvefremsendelser frem til pilotserien. På samme måde er vi parat til at stille vores erfaring omkring systemintegration og praktiske forhold til rådighed. Ved hjælp af langvarige aftaler ønsker vi at sikre, at vores udviklingsleverandør også leverer til vores serieproduktion, og vi dermed opnår en fuld udveksling af knowhow.

Denne nye form for udviklingssamarbejde afhænger af en konsekvent anvendelse af single sourcing. Til vores komponentfamilier definerer vi de "strategiske leverandører", som vi ønsker at udforme fremtiden i fællesskab med. Ved bedømmelsen er ikke kun omkostningsniveauet udslagsgivende, men også kapaciteten inden for kvalitet, udvikling, logistik og innovation. Vi tilstræber et partnerlignende samarbejde baseret på gensidig pålidelighed, åbenhed og ærlighed.

Ved hjælp af early supplier involvement ønsker vi at yde et bidrag til afkortning af udviklingstiderne samt markant at reducere materialeomkostningerne. Til det formål har vi brug for tilsvarende leverandørstrukturer. Vores leverandørpartnere er i stand til at tilbyde os mere omkostningsfavorable udviklinger med procesorienterede metoder og tolerancer. I fællesskab kan vi skabe grundlag for optimale omkostningsstrukturer for dermed at opnå de vejledende priser, som vores kunder forlanger.

Optimering af: Lagerbeholdninger – vareflows – informationsforløb

Fremstillingsstrukturerne hos Rittal kræver en fleksibilisering i produktionsforløbene og vores leverandørers indkøbslogistik. Vores mål er en optimering af produktionsforsyningen via montagesynkron levering af komponenter fra leverandører eller et vendor managed inventory samtidig med minimering af lagerbeholdninger i hele forsyningskæden.

Grundlaget herfor er en detaljeret og hurtig afstemning af vores kundebestillinger med Rittals lagerbeholdninger og vores leverandørers produktionslogistik. Med denne afstemning, suppleret af vores ugentlige leveringsplaner med en vidtrækkende behovshorisont, ønsker vi at understøtte vores leverandører, ved anvendelse af deres fleksible produktionsstrukturer, med at opnå en yderligere partistørrelsesoptimering og dermed en reduktion af lagerbeholdningerne.

Rent organisatorisk ønsker vi ved hjælp af korte beslutningsveje mellem leverandører og Rittal at få en bedre planlægning af varebestillinger efter mængder og terminer og reducere det administrative arbejde på begge sider.

Optimale forudsætninger

 • er vant til et procesorienteret samarbejde efter DIN EN ISO 9000
 • kan fremvise en certificering iht. DIN EN-ISO, VDA eller ISOTS
 • accepterer vores indkøbsbetingelser samt kvalitetssikringsaftaler (QSV)
 • konstant arbejder med optimering af egne processer
 • kan tilbyde teknisk kvalificerede og konkurrencedygtige serviceydelser
 • stiller sig positivt til et eventuelt samarbejde/integration i udviklingsprocesserne
 • giver deres eget bidrag i form af teknisk kompetence i forbindelse med fremstilling og produkter
 • deltager aktivt og engageret i arbejdet med udarbejdelse af omkostningseffektive, produktionsklare løsninger
 • udviser udpræget innovationsevne
 • overholder leveringsterminer og kontraktplaner pålideligt / udviser udpræget leverings- og aftaleloyalitet
 • kan reagere rettidigt og frem for alt fleksibelt på vores behov
 • tilbyder konkurrencedygtige serviceydelser på globale økonomiske vilkår
 • opfatter vores kunder som deres kunder
 • er parat til af underskrive leveringskontrakter og fortrolighedsaftaler
 • er parat til løbende at gennemgå og optimere kvaliteten i deres kommunikation og det logistiske samarbejde
 • er interesseret i et langsigtet, tillidsfuldt partnerskab og at bistå som supporterende/rådgivende partner
 • tænker miljøbevidst og tilbyder miljøvenlige løsninger

Behov

I disse varegrupper søger vi leverandører

Vi har ikke kun ansvaret for global sourcing til Rittal, men til alle virksomheder i Friedhelm Loh Group.