PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, SE용

    PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, SE용
    PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, SE용
    PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, SE용
    PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, SE용

    콤비 브래킷 PS를 이용해 수평 및 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용
주문 번호 적합한 인클로저 폭/높이/깊이 길이
SZ 4381.000 2200 mm 2095 mm
SZ 4382.000 1000 mm 895 mm
SZ 4380.000 2000 mm 1895 mm
SZ 4377.000 800 mm 695 mm
SZ 4378.000 1200 mm 1095 mm
SZ 4374.000 400 mm 295 mm
SZ 4375.000 500 mm 395 mm
SZ 4376.000 600 mm 495 mm
SZ 4379.000 1800 mm 1695 mm
+
[X] 닫기

Required