Zhoda CE

Označenie CE Rittal, prázdna skriňa skriňového rozvádzača

Prázdne skrine skriňových rozvádzačov sa s ohľadom na označenie CE priraďujú platnej smernici EÚ, podľa ktorej vyplýva povinnosť označenia, a to smernici o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia 2006/95/ES so základom typovej skúšky podľa normy DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Ďalšie relevantné smernice:
Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES
Smernica o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu 2004/108/ES

Na základe rôznych aspektov neoznačovala v minulosti firma Rittal prázdne skrine skriňových rozvádzačov označením CE, aj keď boli vstupné skúšky vykonané v súlade s normou DIN EN 62208, ktoré sú zdokumentované v podkladoch týkajúcich sa produktu a v iných certifikátoch.

Označenie sa teraz vykonáva postupne pre všetky skrine, ktoré sa používajú ako typovo preskúšané prázdne skrine podľa normy DIN EN 62208 pre nízkonapäťové kombinácie spínacích zariadení podľa normy DIN EN 60439-1, v rámci prispôsobenia sa typových štítkov. Vyhlásenia o zhode je možné v prípade potreby poskytnúť aj pred konečným označením produktov, pretože príslušné skúšky už boli vykonané v minulosti.

Pretože použitá norma, ktorá slúži ako základ pre označovanie, neplatí pre skrine, ktoré boli zaznamenané v špeciálnych normách pre produkty (napr. elektronická skriňa podľa IEC 60297 alebo skrine pre informačno-technické zariadenia), označujú sa v súčasnosti iba typické „priemyselné skrine“ pre nízkonapäťové kombinácie spínacích zariadení.

 

Označenie CE – základné informácie

Čo sa za tým skrýva

Pri označení CE nejde o certifikáciu, pri ktorej výrobca dobrovoľne potvrdí produktové vlastnosti svojich výrobkov prostredníctvom skúšobných inštitútov.

Je to označenie predpísané zo zákona pre všetky produkty, ktoré zodpovedajú smerniciam EÚ.

Cieľom označenia CE je v prvom rade odstránenie obchodných prekážok v rámci členských štátov EÚ. Označenie CE je správnym znakom a najskôr nebolo určené pre spotrebiteľov a koncových odberateľov. Bolo určené ako upozornenie pre úrady vykonávajúce dozor nad trhom, že označené výrobky zodpovedajú požiadavkám technických harmonizovaných smerníc – hlavne bezpečnostným požiadavkám. Myslí sa pod ním „technický cestovný doklad“ pre určité produkty v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Základom pre označenie CE je koncepcia harmonizácie Európskej komisie, a s tým spojené hodnotenie Európskej normalizácie. Podstatnou črtou je vzájomné uznanie existujúcich národných predpisov, noriem a špecifikácií. Obzvlášť na ochranu spotrebiteľa, pričom v popredí stojí zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.

Zhoda CE