Požiadavky

Základné podmienky pre dlhodobú spoluprácu

Náš úspech na trhoch po celom svete a spokojnosť našich zákazníkov závisí do istej miery od služieb poskytovaných našimi globálnymi dodávateľmi.

Zjednodušené procesy s našimi dodávateľmi sú kľúčom k maximalizácii efektívnosti a kvality v každej fáze dodávateľského reťazca až po našich zákazníkov.

Kladieme veľký dôraz na otvorené zdieľanie informácií a ochotu úzko spolupracovať s našimi partnermi.

Ako základný predpoklad dlhodobých dodávateľských vzťahov očakávame nepretržité a flexibilné dodávky na trvalo vysokej úrovni za konkurenčné ceny.

Okrem toho očakávame:

Transparentnosť nákladov - tvorba konečných cien - koncepcia výroby

Dôležitým nástrojom je práca s konečnou cenou, ktorú tvoríme na základe optimálnej štruktúry v konštrukcii, výrobe, logistike a kvalite. Tieto kalkulácie sa vytvárajú úplne nezávisle na existujúcich štruktúrach. Ich súčasťou sú okrem výhodných technických koncepcií tiež vhodné stroje, metódy, a v neposlednom rade zásady výroby a komplexného riadenia kvality.

Účelom vytvárania nákupných cien je dosiahnutie transparentnosti nákladov . V otvorenej diskusii o nákladoch s našimi dodávateľmi chceme eliminovať faktory zvyšujúce náklady zo strany spoločnosti Rittal aj našich dodávateľov, a tak dosiahnuť optimálnu úroveň nákladov. Podmienkou toho je schopnosť a ochota našich dodávateľov otvorene diskutovať o existujúcich a možných nákladových štruktúrach a vytvárať nové.

Náš cieľ: Naši dodávatelia dosahujú zisk pri zachovaní cenovej úrovne svetového trhu.

Schopnosť trvalého udržiavania kvality - prísne plánovanie kvality - trvalé podporovanie kvality - dlhodobá spoľahlivosť

 

Zapájame svojich dodávateľov - partnerskú spoluprácou pri procese Early Supplier Involvement a tvorbou nákupných cien. Tí tak aktívne usilujú o dosiahnutie kvality s nulovú chybovosťou.

 

Preto musia byť naši dodávatelia prvotriednymi dodávateľmi alebo mať potenciál. Očakávame preventívne opatrenia na zabezpečenie kvality od začiatku sériovej výroby, namiesto jednoduchého rozpoznávania chýb. Preto musia dodávatelia vykonávať predbežnú kontrolu kvality, ktorej súčasťou je procesné plánovanie FMEA, plánovanie kvalifikačných i sériových skúšok a poskytovanie vzoriek prototypov. Tak možno s dostatočným predstihom odhaľovať nedostatky.

Naším cieľom je ďalšie zvyšovanie kvality práce. To je podstatným predpokladom pre znižovanie nákladov na odstraňovanie nedostatkov u dodávateľov firmy Rittal.

Vo výrobnom reťazci chceme dosiahnuť optimálnu kvalitu. Preto koordinujeme postup s našimi dodávateľmi.

Dohody o riadení kvality (QSV) nám umožňujú upustiť od kontrol tovaru dodaného do spoločnosti Rittal.

Vysoká spoľahlivosť a bezchybné dodávky našich dodávateľov umožňujú obmedzenie skladových zásob.

Early Supplier Involvement - Simultaneous Engineering - vývojový tím - projektový manažment - nákladový manažment

Simultaneous Engineering zapája našich dodávateľov do vývoja našich produktov už vo fázy návrhu. Účelom Early Supplier Involvement je spoločný vývoj produktov v tíme. Vďaka tomu sa zbytočne neopakujú činnosti a šetria sa cenné kapacity.

Dodávateľ je členom nášho vývojového tímu - prináša svoje špecializované znalosti, preberá časť návrhu a poskytovanie vzoriek až k nultej sérii. Taktiež sme pripravení poskytnúť svoje skúsenosti včlenením produktu do systému a jeho funkcii ako časti v celku. Dlhodobými zmluvami chceme zabezpečiť, aby náš dodávateľ, ktorý sa podieľal na vývoji, dodával zariadenie do sériovej výroby.

Touto novou formou spolupráce pri vývoji je podmienené dôsledné aplikovanie Single Sourcing. Pre určité skupiny našich produktov definujeme "strategických dodávateľov", s ktorými spoločne utvárame budúcnosť. Pri hodnotení je dôležitá nielen cenová úroveň, ale aj výkon v oblasti kvality, vývoja, logistiky a inovácií. Usilujeme o partnerskú spoluprácu na základe vzájomnej otvorenosti a úprimnosti.

Early Supplier Involvement prispieva k skráteniu doby vývoja a výraznému zníženiu nákladov. Naši dodávatelia sú nám schopní ponúknuť cenovo výhodnejší vývoj s procesne definovanými metódami a toleranciami. Spoločne chceme vytvoriť základ pre optimálnu štruktúru nákladov, aby sme tak dosiahli konečnej ceny požadovanej zákazníkom.

Optimalizácia: skladových zásob - toku tovaru - informačných postupov

Výrobné štruktúry v spoločnosti Rittal vyžadujú flexibilitu výrobných metód a logistiky nákupu našich dodávateľov. Naším cieľom je optimalizácia zásobovania výroby dodávkami, ktoré dodávateľ synchronizuje s postupom montáže, čiže tým vytvára systém riadenia zásob dodávateľom pri súčasnej minimalizácii skladových zásob v celom subdodávateľskom reťazci.

Základom toho je podrobná a rýchla koordinácia dodávateľských výziev našich zákazníkov so skladovými zásobami v spoločnosti Rittal. Touto koordináciou, ktorej rámec tvorí týždenné objednávky, chceme naších dodávateľov podporiť pri ďalšej optimalizácii veľkosti výrobných sérií s využitím flexibilnej štruktúry výroby.

Organizačne chceme na základe krátkych rozhodovacích procesov medzi dodávateľom a spoločnosťou Rittal docieliť lepšieho plánovania odberov tovaru podľa množstva a termínov, a tým obmedziť administratívnu náročnosť na oboch stranách.

Optimálne predpoklady

 • Sú oboznámení s procesne orientovanou spoluprácou podľa DIN EN ISO 9000
 • Sú certifikovaní podľa DIN EN-ISO, VDA alebo ISOTS
 • Prijmú naše všeobecné nákupné podmienky a dohodu o zabezpečení kvality
 • Neustále sa snažia optimalizovať svoje vlastné procesy
 • Môžu ponúkať technicky spoľahlivé a konkurencieschopné služby
 • Uvítali by možné zapojenie do vývojových procesov
 • Môžu predložiť svoje vlastné technické znalosti týkajúce sa výroby a výrobkov
 • Sú ochotní aktívne sa zapojiť do vývoja nákladovo efektívnych riešení výroby
 • Prejavujú vášeň pre inovácie
 • Spoľahlivo dodržujú termíny dodania a dodržiavajú zmluvné požiadavky
 • Dodržiavajú termíny a predovšetkým pružne reagujú na naše potreby
 • Ponúkajú konkurenčné služby podľa medzinárodne konkurenčných podmienok
 • Považujú našich zákazníkov za svojich zákazníkov
 • Sú ochotní podpísať zmluvy o dodávkach a dohody o mlčanlivosti
 • Sú pripravení neustále kontrolovať a optimalizovať kvalitu komunikácie a logistickú spoluprácu
 • Májú záujem o dlhodobé partnerstvo založené na dôvere a ochote nás ako partnerov podporiť / poradiť
 • Sú ohľaduplní k životnému prostrediu a ponúkajú ekologické riešenia 

Dopyt

Hľadáme dodávateľa pre nasledujúce komodity:

Zabezpečujeme globálny nákup nielen pre firmu Rittal, ale aj pre všetky podniky koncernu Friedhelm Loh Group.