Поддръжка

Запазване на стойността на Вашата инсталация

Непрекъснатият мониторинг на производителността позволява бързото идентифициране на неизправности и предпоставки за спиране на работа и тяхното своевременно предотвратяване.

Максимизирайте Вашите процеси през целия им експлоатационен живот

Безаварийната работа на производствените линии силно зависи от топлинното натоварване на отделните електронни компоненти. Увеличаването на температурата от
ок. 10 K (Келвин) съкращава експлоатационния живот наполовина и увеличава почти двойно вероятността за аварии и повреди.

Нашето предложение:

  • Оглед и оценка на общото състояние
  • Основно почистване на критичните за системата инсталации
  • Измерване и документиране на параметрите на системата
  • Проверка на цялата система

Вашите ползи:

  • Работоспособност на Вашата IT инфраструктура 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината
  • Повишено запазване на стойността на Вашия център за данни
  • Спазване на законовите изисквания съгласно DIN 31051
  • По-малко разходи чрез 30 % повече ефективност

Нашето предложение: Оглед на системата и вградените продукти и решения съгласно DIN 31051

Вашите ползи: Бърз, надежден преглед на състоянието на Вашия статуквото на Вашия IT център за данни

Тест за херметичност за изпълнение на нормативната уредба

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 517/2014 относно флуорираните парникови газове операторите на климатизиращи системи са задължени да провеждат редовни тестове за херметичност над едно определено количество хладилен агент. Този тест за херметичност трябва да се извърши от квалифициран и сертифициран техник.

Като сертифициран доставчик на услуги, Rittal изпълнява всички изисквания на нормативната уредба за правилно извършване на законово регламентираните тестове като част от еднократната поддръжка или като част от Вашия договор за сервизна услуга.

Важно за Вас като оператор: От 1 януари 2020 г. е забранено повторното напълване с флуоровъглеводороден хладилен агент при сервизното обслужване. Консултирайте се сега относно възможностите, които имате, с оглед предотвратяване на подобни случаи: по имейл на servicesales@rittal.de или на телефон +49 2772 505 1717.