Honlap Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Amennyiben Ön meglátogatja a RITTAL Kereskedelmi Kft. („Társaság” vagy „RITTAL”) által üzemeltetett http://rittal.hu/ honlapot és azon kapcsolatba lép velünk, feliratkozik hírlevelünkre, szükségessé válik, hogy bizonyos célokból kezeljük az Ön személyes adatait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogy

 • a RITTAL milyen elveket vall a személyes adatok kezelésével kapcsolatban,
 • miért van szükség az Ön egyes személyes adatainak kezelésére és milyen alapon végezzük az adatkezelést, valamint, hogy miért van szükség arra, hogy Ön a személyes adatait a RITTAL rendelkezésére bocsássa,
 • kinek továbbítja a Társaság az Ön személyes adatait,
 • mennyi ideig tároljuk várhatóan az Ön személyes adatait,
 • Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban.

Kérjük, hogy olvassa el alaposan az Adatkezelési Tájékoztatót és ha az abban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal Társaságunkhoz.

1. Milyen elveket vallunk a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű és tisztességes kezelése iránt. Személyes adatot a RITTAL csak a hatályos jogszabályokkal és különösen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival összhangban kezel.

Hogy mit is jelent ez pontosan?
Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot Az Ön személyes adatát csak abban az esetben kezeljük, ha
 • ehhez Ön hozzájárult,
 • az adatkezelésre azért van szükség, hogy az Önnel kötött szerződést teljesítsük,
 • jogszabály előírja,
 • a Társaságunk jogos érdeke, hogy kezelje az Ön személyes adatát és ez Önre nézve nem jár aránytalan sérelemmel.
Csak célhoz kötötten, csak a legminimálisabb körben és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot
Az Ön személyes adatait csak előre meghatározott és konkrét célból kezeljük, amelyről Önt tájékoztatjuk.
Nem gyűjtünk fölöslegesen személyes adatot, mindig el tudjuk magyarázni Önnek, hogy az adott személyes adat kezelésére miért van szükség.
Az Ön személyes adatait csak addig kezeljük, amíg elértük az adatkezelés célját vagy amíg jogszabály előírása alapján az Ön személyes adatát meg kell őriznünk.
Vigyázunk az Ön személyes adataira A RITTAL-nál számos intézkedést vezettünk be annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe és azokhoz gond nélkül hozzáférjünk, ameddig arra szükség van.
Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Önnek számos joga van a Társaságunk által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban és ezeket a jelen Tájékoztatóban részletesen kifejtjük. Emellett arra buzdítjuk Önt, hogy éljen a jogaival, amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg, Társaságunk minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy segítse Önt ebben.

2. Milyen adatkezelési tevékenységeket végzünk?

Most pedig részletesen leírjuk, hogy milyen adatkezelési tevékenységeket végzünk az Ön személyes adataival kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a leírt adatkezelési tevékenységek során az
Adatkezelő RITTAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Bartos Péter ügyvezető
Elérhetősége: bartos.p@rittal.hu

Társaságunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unió területén kívül található országba vagy ilyen országban bejegyzett szervezethez.

2.1. Honlap működtetése, kapcsolatfelvétel biztosítása
Miért kezeljük az Ön adatait? Honlapunkon kapcsolatba léphet velünk, kérdést tehet fel szolgáltatásinkkal, termékeinkkel kapcsolatban.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?
A személyes adatait az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása alapján kezeljük.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Köteles Ön megadni a személyes adatait? Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a személyes adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.
Milyen adatokat kezelünk pontosan? Név, e-mail cím, telefonszám
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Kapcsolatfelvétel esetén (ha Ön nem iratkozik fel hírlevélre) a személyes adatokat a kapcsolatfelvétel napjától számított 1 évig tároljuk, kivéve, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását korábban visszavonja
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk.
2.2. Hírlevél küldése
Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait azért kezeljük, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, melyben tájékoztatjuk szolgáltatásinkról, termékeinkről.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását.
Előfordulhat, hogy Ön a hírlevél címzett listánkra korábban került fel, ebben az esetben az Ön adatait Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük.
Ön a hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, amit úgy tekintünk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.
Köteles Ön megadni a személyes adatait? Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a személyes adatait nem adja meg, nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Milyen adatokat kezelünk pontosan? Név, e-mail cím
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön szolgáltatásunkról leiratkozik.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Az Ön adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk.
3. Milyen jogai vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?
Tájékoztatás Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatinak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat.
Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.
Törlés Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha
 • személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,
 • jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.
Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, amennyiben
  • vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy a Társaság jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a Társaságunk jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, megkíséreljük meggyőzni, hogy az adatkezelés miért fontos Társaságunk számára.

Mire számíthat, ha kérelemmel fordul hozzánk?

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresését, kérelmét a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk. Igazolható esetekben a határidőt további 1 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről értesítjük Önt.

Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén (pl. ha a kérelem ismétlődő jellegű), kénytelenek vagyunk adminisztratív költséget felszámítani Önnek.

Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/ ). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

További információk