Na novú web stránku rittal.sk

Imprint / Legals

Vydavateľ:

Rittal, s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Telefón: +421(2)23233 3911
Fax +421(2)3233 3910
E-Mail: rittal@rittal.sk

Redakcia a výroba:
Marketingové oddelenie Rittal, s.r.o., Slovensko

DIČ:
SK2020255435

Právne informácie

Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti:
Aj napriek tomu, že v pravidelných časových intervaloch kontrolujeme a aktualizujeme informácie na týchto webových stránkach, nie je možné úplne vylúčiť prípadne chyby, ktoré sa môžu v ojedinelých prípadoch vyskytnúť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené z dôvodu neaktuálnosti, nesprávnosti alebo neúplnosti poskytnutých informácií na týchto stránkach.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré môže byť v texte uvedený odkaz. Stránky neobsahovali žiadny nelegálny odkaz v čase, keď bol odkaz na ne vytvorený.

Vyhradzujeme si právo poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia upravovať, dopĺňať alebo ich odstrániť.

Autorské právo:
Obsah a štruktúra týchto webových stránok je chránený autorským právom. Akékoľvek reprodukcia informácií alebo dát a najmä použitie ilustrácií alebo textov, úplne alebo čiastočne, je možné, len po udelení nášho výslovného, písomného súhlasu.

Prehlásenie o dôvernosti informácií:
Všetky údaje a informácie, ktoré získame, ako oddozvu na tieto webové stránky, budú považované za prísne dôverné. Tieto informácie môžu byť archivované alebo spracované v elektronickej forme. Žiadne takto získané informácie nebudú poskytnuté tretej strane mimo spoločnosti Rittal.

Služba Google Analytics:
Táto webová stránka našej spoločnosti obsahuje programový kód pre anonymný zber informácií o jej návštevnosti, a to prostredníctvom služby Google Analytics. Tento programový kód môže ukladať na Vašom lokálnom počítači malé textové súbory (cookie) s údajmi, ktoré sú potrebné pre analýzu návštevnosti a odosielať informácie na servery Google Inc. Takto odosielané informácie neobsahujú žiadne ďalšie osobné informácie.

Používaním tejto stránky dávate súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov spoločnosti Google, a to spôsobom vyššie uvedeným.

Používanie cookies súborov môžete zakázať, a to priamo prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Avšak keď tak urobíte, nebudete môcž využívať všetky funkcie našich webových stránok.

Deaktivácia služby Google Analytics:
Ďalšia možnosť získania štatistických údajov o Vašom pohybe na internete ktoré sú zhromažďované získate s doplnkom prehliadača Google Analitics Opt-out Browser Add-On. Je k dispozícií pre Internet Explorer (verzia 7 a vyššia), Mozilu Firefox (verzia 3,5 a vyššia) alebo Google Chrome (verzia4.x a vyššia)

Stiahnúť prehliadač add-on