Na novú web stránku rittal.sk

Požiadavky

Základné podmienky pre dlhodobé partnerstvo

Náš úspech na globálnych trhoch a spokojnosť našich zákazníkov v mimoriadnej miere závisí od predbežných výkonov našich dodávateľov na celom svete.

Efektívne výrobné procesy v reťazci dodávania pritom majú rozhodujúci význam z dôvodu spoločného dosiahnutia optimálnej efektivity a kvality v reťazci dodávania až k našim zákazníkom.

Mimoriadnu dôležitosť kladieme na výmenu informácií a pripravenosť na spoluprácu s našimi partnermi.

Základným predpokladom dlhodobého vzťahu pri dodávaní je bezporuchové a flexibilné zásobovanie pri konkurencieschopných cenách a rovnako vysokej kvalite.

 

Okrem toho očakávame:

 • Target Costing

  Prehľadnosť nákladov – Tvorenie cieľových cien – Koncepcie výroby

  Dôležitým nástrojom pri vytváraní ceny je práca s cieľovými cenami, ktoré vieme vytvoriť na základe optimálnych štruktúr v konštrukcii, výrobe, logistike, kvalite a spravovaní. Tieto kalkulácie boli vytvorené pri úplnom oslobodení od existujúcich štruktúr (Target Costing). K tomu okrem výhodných konštrukčných konceptov a koncepcií výroby atď. patria vhodné stroje a postupy, ako aj princípy Lean Production a Total Quality Management.

  Účelom vytvorenia cieľových nákupných cien je vytvorenie prehľadnosti nákladov. Pri otvorenej diskusii s našimi dodávateľmi o nákladoch chceme eliminovať nákladné faktory, ktoré zapríčinila firma Rittal a naši dodávatelia, a dosiahnuť tak optimálnu hladinu nákladov. Predpokladom pre to je pripravenosť a schopnosť našich dodávateľov tímovo otvorene diskutovať o existujúcich a možných štruktúrach nákladov a vytvoriť nové štruktúry. Sme pripravení vstúpiť do dlhodobých vzťahov s našimi dodávateľmi.

  Náš cieľ: Naši dodávatelia vytvárajú zisky pri úrovni cien na svetovom trhu.

 • Kvalita

  Dlhodobá kvalita – Reťazové plánovanie kvality – Dlhodobá požiadavka na kvalitu – Dlhodobá spoľahlivosť

  Zapájame našich dodávateľov – partnerskou spoluprácou pri Early Supplier Involvement a tvorení cieľových nákupných cien. Tak spolu s nami aktívne pracujú na dosiahnutí kvality s nulovou chybovosťou.

  Preto musia byť naši dodávatelia dodávateľmi skupiny A, príp. musia mať na to potenciál. Očakávame preventívne opatrenia na zaistenie kvality od začiatku sériovej výroby namiesto iba rozpoznávania chýb. Dodávatelia musia vykonávať predbežné plánovanie kvality, ktorá zahŕňa plánovanie konštrukcie, procesu FMEA, skúšobné plánovanie a plánovanie kontrol (pre skúšky kvalifikácie a sériovej výroby), ako aj vzorov prototypov. Tak je možné včas rozpoznať slabé miesta.

  Náš cieľ: Ďalej zlepšovať kvalitu práce. To je podstatným predpokladom pre zníženie nákladov chybného výkonu dodávateľov a firmy Rittal vťahujúcich sa na kvalitu.

  Chceme dosiahnuť optimálnu kvalitu v reťazci výrobcov. Preto sa radíme a zosúlaďujeme s našimi dodávateľmi. Je potrebné zamedziť opakované skúšky.

  Dohody o zaistení kvality nám umožňujú vyhnúť sa vstupným skúškam tovaru vo firme Rittal.

  Vysoká spoľahlivosť a bezchybné dodávanie našich dodávateľov umožňuje znížiť stavy v celom logistickom reťazci a zaviesť nové koncepcie pre logistiku.

 • Služby vývoja

  Early Supplier Involvement – Simultánne inžinierstvo – Tím pre vývoj – Projektový manažment – Manažment nákladov

  Na základe simultánneho inžinierstva zapájame našich dodávateľov už od fázy koncepcie do vývoja našich produktov. Cieľom Early Supplier Involvement je spoločne ako tím vyvíjať produkty a zabrániť tak dvojitým prácam a zároveň zaistiť cenné kapacity.

  Dodávateľ je členom nášho tímu pre vývoj, kde vnáša svoje špeciálne znalosti a preberá aj detaily konštrukcií a vzorov až po skúšobnú sériu. Súčasne sme pripravení poskytnúť naše skúsenosti ohľadne zapojenia systému a správania poľa. Dlhodobými zmluvami chceme zaistiť, aby náš dodávateľ pre vývoj dodával aj danú sériu, čím dosiahneme plnohodnotnú výmenu Know-How.

  Táto nová forma spolupráce vo vývoji podmieňuje konzekventné využitie Single Sourcing. Pre rady dielov definujeme „strategických dodávateľov“, pomocou ktorých chceme stvárniť budúcnosť. Pri hodnotení nie je rozhodujúcim faktorom len úroveň nákladov, ale aj výkony v oblasti kvality, vývoja, logistiky a inovácie. Snažíme sa o partnerskú spoluprácu na základe vzájomnej snahy o zisk, otvorenosti a čestnosti.

  Prostredníctvom Early Supplier Involvement chceme prispieť ku skráteniu časov potrebných pre vývoj a značne znížiť náklady za materiál. Na to potrebujeme zodpovedajúce štruktúry dodávateľov. Naši partnerskí dodávatelia sú schopní ponúknuť nám nákladovo výhodnejšie vývoje s postupmi s procesným postupom a toleranciami. Spoločne chceme vytvoriť základ pre optimálne štruktúry nákladov a dosiahnuť tak cieľové ceny stanovené našimi zákazníkmi.

 • Logistika

  Optimalizácia: Stavov – Tokov tovaru – Informačných postupov

  Štruktúry výroby Rittal si vyžadujú flexibilitu pri priebehoch výroby a logistiky zaobstarávania našich dodávateľov. Naším cieľom je optimalizácia výrobného zásobovania dodávania dielov synchrónneho z hľadiska montáže prostredníctvom dodávateľov alebo Vendor Managed Inventory pri súčasnej minimalizácii stavov v celom reťazci dodávateľov.

  Základ tvorí podrobné a rýchle odsúhlasenie našich pohľadávok zákazníkov s našimi stavmi Rittal a výrobnou logistikou dodávateľov. Na základe tohto odsúhlasenia, za korekcie našich týždenných pohľadávok dodávateľov s ďaleko siahajúcim horizontom dopytu, chceme podporiť našich dodávateľov a za použitia ich flexibilných štruktúr výroby dosiahnuť ďalšiu optimalizáciu rozsahu výrobu, a tým znížiť stavy.

  Organizačne chceme kratšími cestami rozhodnutia medzi dodávateľom a Rittal dosiahnuť lepšie plánovanie a dopyty tovaru podľa množstva a termínov a znížiť administratívne úkony na oboch stranách.

 

Optimálne predpoklady

 • Optimálne predpoklady majú dodávatelia, ktorí...

  • sú zvyknutí na spoluprácu orientovanú na proces podľa normy DIN EN ISO 9000,
  • sa môžu preukázať certifikáciou DIN EN ISO, VDA, príp. ISOTS,
  • akceptujú naše nákupné podmienky, ako aj dohodu o zaistení kvality,
  • neustále pracujú na optimalizácii vlastných procesov,
  • predložia technicky kvalitné a konkurencieschopné ponúkané výkony,
  • pozitívne zvládnu možnú spoluprácu/zapojenie do vývojových procesov,
  • sami prispejú technickou kompetenciou pre výrobu a produkt,
  • budú aktívne a angažovane spolupracovať pri vypracovaní menej nákladných riešení týkajúcich sa výroby,
  • ukážu radosť z inovácie,
  • spoľahlivo dodržujú dodacie termíny a zmluvné návrhy dokážu spoľahlivosť pri dodávaní a zmluvnú vernosť,
  • vedia na naše potreby reagovať včas a flexibilne,
  • ponúkajú konkurencieschopné výkony za globálne hospodárnych podmienok,
  • v našich zákazníkoch vidia aj svojich zákazníkov,
  • podpíšu dodacie zmluvy, pripravenosť a dohody o diskrétnosti,
  • nepretržite kontrolujú a optimalizujú pripravenosť, kvalitu komunikácie a logistickú spoluprácu,
  • majú záujem o dlhodobé dôverné partnerstvo a svojou podporou/radami sú k dispozícii ako partneri,
  • myslia v súlade s ochranou životného prostredia a ponúkajú riešenia na ochranu životného prostredia.