PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、SE

    PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、SE
    PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、SE
    PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、SE

    直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS 机柜型材上。简单地在 TS 孔中悬置并固定。
产品型号 用于 用于宽度 用于深度
SZ 4373.000 TS 8
SZ 4365.000 TS 8
TS 8800.650 TS 8
SZ 4364.000 TS 8
TS 8800.640 TS 8
SZ 4367.000 TS 8
+
[X] 关闭

Required