Nákupní košík

Tiráž / Právní doložka

Tiráž

Vydavatel:

Rittal Czech, s.r.o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby
Tel.: +420 234 099 000
E-mail: info@rittal.cz

Redakce a výroba
Marketingové oddělení Rittal Czech, s.r.o.

DIČ:
CZ26687356

Právní informace

Obsah a struktura webu jsou chráněny autorským právem. Reprodukce jakéhokoli obsahu nebo prvků struktury, zvláště textů, částí textu, obrazového materiálu, grafiky a designových prvků, pokud je možné je chránit ve smyslu aktuálních zákonů, pro jakýkoli jiný účel než pro soukromé a jakékoli jiné vlastní použití a rovněž jejich šíření a zveřejňování vyžadují předchozí písemný souhlas.

Společnost Rittal obsah na tomto webu pravidelně kontroluje a aktualizuje. V mezidobí však může docházet k jeho úpravám. Nepřijímáme tedy žádnou záruku ani odpovědnost za aktuálnost a úplnost poskytovaného obsahu.

To samé platí pro všechny externí weby, na které je odkazováno prostřednictvím hypertextových odkazů ze stránek Rittal.cz. Společnost Rittal nezodpovídá a nenese odpovědnost za obsah externích webů, na které vstoupíte aktivací takového odkazu.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, společnost Rittal Czech s.r.o. (dále jen „Rittal“), jsme potěšeni vaší návštěvou na našem webu. Přikládáme velkou důležitost ochraně vašich osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováním, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vám uděleného souhlasu.

ZABEZBEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT

Rittal dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

PRÁVO NA INFORMACE

Vaším právem je požádat Rittal o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

NÁMITKY

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email revilakova.h@rittal.cz nebo na sídlo naší společnosti: Rittal Czech s.r.o., Ke Zdibsku 182, 250 66 Zdiby

Rittal Czech s.r.o. využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Jana Pandulová, tel.: 776343755, email: pandulova.j@rittal.cz

Chceme, abyste se při návštěvě našeho webu cítili v bezpečí. Níže uvádíme naše vysvětlení toho, jaké údaje shromažďujeme v průběhu vašich návštěv na našem webu a jak tyto údaje používáme.

1. Osobní údaje

Používání našeho webu obecně nevyžaduje, abyste nám poskytovali jakékoli osobní údaje. Vaše osobní údaje si však můžeme vyžádat, abyste mohli naši nabídku využívat v celém rozsahu. „Osobní údaje“ znamenají individuální podrobnosti o osobních či věcných okolnostech specifikované nebo specifikovatelné osoby. Mezi ně patří na jedné straně přímé údaje o vaší osobě, jako je vaše skutečné jméno, vaše adresa, telefonní číslo a datum narození. Na druhé straně obsahují také údaje, které přímo nezveřejňují vaši skutečnou identitu, ale lze je s vámi spojit, např. oblíbené weby nebo počet uživatelů webu nebo vaše IP adresa. Osobní údaje budou z naší strany tedy shromažďovány, používány a převáděny pouze tehdy, pokud to povoluje zákon, pokud je to nezbytné pro využívání jakékoli z našich nabídek nebo pokud ke shromažďování údajů poskytnete svůj předchozí souhlas.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte náš web, naše webové servery budou pro účely zabezpečení systému dočasně ukládat údaje o připojení požadujícího počítače (IP adresa), našich vámi navštívených webech, datu a trvání návštěvy, identifikátoru typu používaného prohlížeče a operačního systému (dále jen „zástupce uživatele“) a rovněž o webu, ze kterého na náš web přicházíte (dále jen „odkazující web“). Tyto údaje budou analyzovány pro statistické účely. Bude to prováděno v souhrnné formě a nebude možné zpětně vysledovat jednotlivé uživatele. Jakékoli další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nebudou shromažďovány, pokud nám takové údaje neposkytnete dobrovolně, například v souvislosti s on-line aplikacím žádostí o informace prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací k zasílání newsletteru nebo používáním e-shopu. Pokud si nepřejete poskytovat nám konkrétní údaje, tj. v souvislosti s aplikací, v elektronické podobě, můžete nás bez obav kontaktovat, např. na naší poštovní adrese uvedené v právních informacích.

3. Používání a zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány pouze ke splnění vašich přání a požadavků, tj. běžně pro plnění smlouvy uzavřené s vaší osobou, k zasílání odpovědí na dotazy, v souvislosti s on-line aplikací nebo k zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se zaregistrovali. Tyto údaje budeme používat pouze k průzkumům souvisejícím s produkty a pro marketingové účely, pokud jste k tomu poskytli svůj předchozí souhlas nebo pokud jste vůči tomu nepodali námitku v rozsahu přípustném ze zákona. Vaše osobní údaje budou převáděny třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy nebo pokud jste k tomu udělili svůj výslovný předchozí souhlas či pokud takový převod povolují zákonná ustanovení. Pokud je převod osobních údajů externímu poskytovateli služeb nezbytný za účelem poskytnutí služby nebo odpovědi na dotaz, vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajistíme, aby byla dodržována zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Kromě toho zavážeme naše externí poskytovatele služeb k dodržování platných zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů, k důvěrnému zacházení s osobními údaji a k jejich vymazání bez zbytečného prodlení, jakmile již tyto údaje nebudou potřebné.

4. Newsletter

Pokud si přejete dostávat jeden z našich newsletterů, budeme od vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a údaje, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány. Tyto údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru a nebudou zveřejňovány třetím osobám. Po registraci k zasílání newsletteru si kromě vaší e-mailové adresy uložíme vaši IP adresu a také čas/datum registrace. Toto uložení slouží pouze jako důkaz v případě, že vaši e-mailovou adresu zneužije třetí osoba, která se zaregistruje k zasílání newsletteru bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy a jejich používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete provést prostřednictvím odkazu v newsletterech nebo zasláním oznámení na kontakty uvedené v newsletteru nebo výše v tomto dokumentu.

5. HubSpot

Tento web používá HubSpot, službu společnosti HubSpot Inc., amerického dodavatele softwaru s pobočkou v Irsku (HubSpot Inc., 2. patro 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, telefon +353 1 5187500). Prostřednictvím této služby pokrýváme určité aspekty našeho online marketingu, včetně:

• správy obsahu (např. obsahu webu)

• e-mailového marketingu (newslettery a automaticky zasílané e-maily, např. k poskytování informací o aktualizacích)

• publikování a oznamování na sociálních sítích (např. LinkedIn)

• oznamování (např. zdroje provozu, přístupy atd.)

• správy kontaktů (např. segmentace uživatelů a CRM)

• poskytování cílových stránek a kontaktních formulářů

HubSpot využívá „webové majáky“ a soubory cookie, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují nám analyzovat vaše používání webu. Shromážděné údaje (např. IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče, trvání návštěvy a prohlížené stránky) jsou analyzovány službou HubSpot naším jménem za účelem generování zpráv ohledně vaší návštěvy a vámi prohlížených stránek. Pokud si obecně nepřejete poskytovat údaje prostřednictvím souborů cookie, můžete ukládání souborů cookie kdykoli zabránit v nastavení vašeho prohlížeče.

Údaje námi shromažďované prostřednictvím služby HubSpot budou námi použity výhradně k poskytování a optimalizaci našeho marketingu. Vaše údaje mohou být námi následně používány ke kontaktování vaší osoby jako návštěvníka našeho webu a ke zjištění toho, jaké služby by vás mohly zajímat. Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových novinek a stáhnete si studie a další dokumenty, budeme také prostřednictvím služby HubSpot schopni analyzovat vaše návštěvy pomocí dalších podrobností (zvláště jména / e-mailové adresy) a informovat vás o vašich preferovaných tématech cíleným způsobem. Prostřednictvím služby HubSpot také poskytujeme naši registrační službu. Registrační služba vám jako návštěvníkovi našeho webu umožňuje zjistit více informací o našem podniku, stahovat obsah a poskytovat nám vaše kontaktní údaje a další informace o vaší osobě a vaší firmě. Pokud je to ze zákona požadováno, můžeme vás předem a samostatně požádat o poskytnutí vašeho předchozího souhlasu se shromažďováním, ukládáním a zpracováním vašich údajů.

Údaje námi shromážděné prostřednictvím služby HubSpot jsou uloženy na serverech našeho dodavatele, společnosti HubSpot, v USA. Stanovili jsme nezbytné požadavky, aby toto bylo v souladu se zákony EU o ochraně osobních údajů, zejména s německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost HubSpot Inc. byla certifikována podle podmínek právního rámce „Štítu EU – USA na ochranu soukromí“ a řídí se Pečetí ochrany soukromí TRUSTe a právním rámcem „Štítu USA – Švýcarsko na ochranu soukromí“.

Úplné znění zásad ochrany osobních údajů společnosti HubSpot si můžete přečíst ZDE. Služba HubSpot vás ZDE také bude informovat ohledně dodržování zákonů EU o ochraně osobních údajů ze strany společnosti HubSpot Inc. Služba HubSpot ZDE a ZDE poskytuje informace týkající se souborů cookie, které používá. Svůj souhlas se sledováním také můžete odvolat.

6. Ochrana osobních údajů – Google Analytics

Tento web využívá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookie“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak tyto stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu budou normálně převedeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Službu Google Analytics jsme však na tomto webu rozšířili o kód „anonymizeIP“. Tím bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských zemích Evropské unie nebo jiných smluvních zemích Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA převedena úplná IP adresa a bude zkrácena až zde. Společnost Google bude tyto informace využívat jménem provozovatele tohoto webu pro účely vyhodnocení vašeho používání webu, přípravy zpráv a aktivitách na webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb provozovateli webu v souvislosti s aktivitami na webu a používáním internetu. Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči; mějte však na paměti, že pokud ta učiníte, nebudete nejspíš moci plně využívat funkcí tohoto webu.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie, které se týkají vašeho používání webu (včetně vaší IP adresy) a zpracování takových údajů společností Google, a to stažením a nainstalováním doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména v případech prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zabránit také kliknutím na následující odkaz. Do počítače bude umístěn odhlašovací soubor cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při navštěvování tohoto webu. Odhlašovací soubor cookie je platný pouze v daném prohlížeči a pouze pro náš web a bude nastaven na vašem zařízení.

Pokud vymažete soubory cookie v daném prohlížeči, musíte odhlašovací soubor cookie nastavit znovu. Službu Google Analytics také používáme k analyzování údajů ze souborů cookie DoubleClick a AdWords pro statistické účely. Pokud si nepřejete, abychom toto činili, můžete tuto činnost deaktivovat prostřednictvím správce pro preferenci reklam. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://www.google.de/intl/en/policies/ .

Webtracking WiredMinds

Produkty společnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) využíváme pro marketingové a optimalizační účely. Tyto produkty shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje a využívají je k vytváření profilů používání pod pseudonymem. Tyto profily používání jsou plně anonymní, pokud je to možné a patřičné. My a společnost WiredMinds využíváme na tomto webu soubory cookie a/nebo webové majáky (také známé jako sledovací pixely). Údaje, které o vás shromažďujeme a které mohou také obsahovat osobní údaje, převádíme do společnosti WiredMinds nebo společnost WiredMinds tyto údaje shromažďuje přímo. Společnost WiredMinds je oprávněna používat informace, které zanecháte návštěvou našeho webu, k vytvoření anonymizovaných profilů používání.

Shromážděné údaje nebudou používány k osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu bez výslovného souhlasu dotčené strany a nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Jakékoli zaznamenané IP adresy jsou neprodleně anonymizované vymazáním posledního bloku čísel. Povolení ke shromažďování a ukládání údajů v budoucnu můžete kdykoli odvolat.

7. Záložky sociálních sítí

Náš web obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, YouTube). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí kterých uživatelé takové služby mohou shromažďovat odkazy a aktuality. Jsou začleněny do našeho webu pouze jako odkaz na příslušné služby. Teprve po kliknutí na integrovanou grafiku budete přesměrováni na web příslušného poskytovatele služby, tj. teprve poté budou údaje o uživateli převedeny na příslušného poskytovatele služby. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními údaji při používání tohoto webu se záložkami sociálních sítí lze najít v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů. Používání takových služeb, které jsou mimo rozsah naší nabídky, se výhradně řídí prohlášeními o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služby.

8. Doplňky sociální sítě Facebook

Tato nabídka využívá doplňky sociální sítě (dále jen „doplňky“) facebook.com, kterou provozuje společnost Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Doplňky lze rozpoznat podle jednoho z log společnosti Facebook (bílé „f“ na modré dlaždici, výraz „Líbí se mi“ nebo symbol „zvednutého palce“) nebo mají dodatek „Doplněk sociální sítě Facebook“. Seznam a vzhled doplňků sociální sítě Facebook si lze prohlédnout na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud otevřete web s tuto nabídkou, který takové tlačítko obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti Facebook. Obsah doplňku bude převeden společností Facebook přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován přímo do webu. Proto nemáme žádný vliv na obsah údajů shromažďovaných společností Facebook prostřednictvím takového doplňku, a proto vás informujeme v souladu s našimi aktuálními znalostmi http://www.facebook.com/help/?faq=17512: Začleněním doplňku obdrží společnost Facebook informaci, že jste si otevřeli příslušnou stránku naší nabídky. Pokud se přihlásíte na Facebook, síť Facebook bude moci propojit návštěvu s vaším facebookovým účtem. Pokud komunikujete s doplňky, např. pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo odešlete komentář, příslušné informace budou převedeny vaším prohlížečem přímo do společnosti Facebook a budou tam uloženy. Pokud nejste členem sítě Facebook, stále bude možné, aby společnost Facebook zjistila a uložila si vaši IP adresu. Podle sítě Facebook budou v Německu ukládány pouze anonymizované IP adresy. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Facebook a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/ . Pokud jste členem sítě Facebook a nepřejete si, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o vaší osobě prostřednictvím této nabídky a propojovala tyto údaje s vašimi členskými údaji ukládanými společností Facebook, musíte se před návštěvou webu odhlásit ze sítě Facebook. Další nastavení lze provést a námitky vůči používání údajů k reklamním účelům lze podávat v nastavení facebookového profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

9. Twitter

Tato nabídka používá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“). Lze je rozpoznat podle pojmů, jako jsou „Twitter“ nebo „Sledovat“, společně se stylizovaným modrým ptáčkem. Pomocí těchto tlačítek můžete sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na Twitteru nebo nás sledovat na Twitteru. Pokud otevřete web dané internetové účasti, který takové tlačítko obsahuje, váš server zřídí přímé připojení k serverům sítě Twitter. Obsah tlačítek sítě Twitter bude převeden společností Twitter přímo do vašeho prohlížeče. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Twitter prostřednictvím takového doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi, podle kterých budou při použití tlačítka převedeny pouze vaše IP adresa a adresa URL příslušného webu a nebudou použity k žádnému jinému účelu, než je uvedení daného tlačítka. Další informace lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy .

10. Tlačítko +1 sítě Google+

Tato nabídka využívá tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tlačítko lze rozpoznat podle symbolu „+1“ na bílém nebo zbarveném pozadí. Pokud otevřete web s tuto nabídkou, který takové tlačítko obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti Google. Obsah tlačítka „+1“ bude převeden společností Google přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován přímo do webu. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Google prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Podle společnosti Google nebudou žádné osobní údaje shromažďovány, pokud na tlačítko nekliknete. Všechny takové údaje, včetně IP adresy, budou shromažďovány a zpracovávány pouze od přihlášených členů. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Google a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google ohledně tlačítka „+1“ na adrese http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html nebo v často kladených dotazech.

11. XING

Tato nabídka využívá tlačítko „Xing“ sociální sítě XING, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg/Německo (dále jen „Xing“). Tlačítko lze rozpoznat podle pojmu „Xing“ na zbarveném pozadí většinou petrolejové barvy. Při otevření jakéhokoli z našich webů, které obsahují dané tlačítko, zřídí váš prohlížeč připojení k serverům společnosti Xing, pomocí kterých budou prováděny funkce „tlačítka sdílení Xing“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počítadla). Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Xing prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Podle společnosti Xing neukládá společnost Xing žádné vaše osobní údaje týkající se otevření našeho webu, neukládá žádné IP adresy a nebude analyzovat vaše uživatelské chování ohledně používání souborů cookie v souvislosti s „tlačítkem sdílení Xing“. Aktuální informace o ochraně osobních údajů týkající se čas od času „tlačítka sdílení Xing“ a další informace lze najít na následující adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protectio . Chcete-li zabránit převodu a ukládání údajů týkajících se vaší osoby a vašeho procházení sítě Xing, musíte se před návštěvou našich webů odhlásit od sítě Xing a smazat soubory cookie (pokud nějaké existují) z prohlížeče

12. LinkedIn

Tento web využívá doplňky sociální sítě „linkedin.com“, kterou provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Tyto doplňky jsou označeny logem společnosti LinkedIn. Když otevřete jakýkoli z našich webů, který takový doplněk obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností LinkedIn prostřednictvím tohoto doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude do společnosti LinkedIn převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Pokud se současně přihlásíte k LinkedIn, síť LinkedIn může dané informace propojit s vaším účtem na LinkedIn.

Pamatujte, že výměna takových informací bude provedena při otevření webu, který obsahuje daný doplněk, a to bez ohledu na to, zda s doplňkem komunikujete, či nikoli. Pokud komunikujete s doplňkem, např. kliknutím na tlačítko „sdílet“, budou příslušné informace převedeny přímo do společnosti LinkedIn a budou tam uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností LinkedIn a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí lze najít v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com .

Chcete-li předejít převodu a ukládání údajů ohledně vaší osoby a vašeho procházení společností LinkedIn, musíte se před navštívením našich webů odhlásit ze sítě LinkedIn a vymazat z prohlížeče soubory cookie (pokud nějaké existují).

13. Doplňky YouTube (videa)

Tento web využívá doplňky sítě Youtube.de/Youtube.com, která je v zastoupení společností Google provozována společností Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Pokud otevřete stránku našeho webu, která obsahuje takový doplněk, bude zřízeno připojení k serverům společnosti YouTube a doplněk se zobrazí na webu oznámením ve vašem prohlížeči. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností YouTube prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi.

Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude na server společnosti YouTube převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Při používání funkcí doplňku, například při kliknutí tlačítka spuštění videa nebo odesláním komentáře, budou dané informace propojeny např. s vaším uživatelským účtem YouTube; tomu lze zabránit pouze odhlášením se ze sítě YouTube před používáním doplňku. Informace ohledně shromažďování a používání platforem nebo doplňků lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.youtube.com .

14. Používání souborů cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie (společně dále jen „soubory cookie“) k identifikaci preferencí uživatelů našich webů a k optimalizaci webů. „Soubory cookie“ jsou malé soubory umístěné ve vašem koncovém zařízení. Mohou být používány k určení toho, zda již existuje komunikace z vašeho koncového zařízení s našimi weby. Tímto můžeme propojit obsah našich webů s vašimi potřebami cíleným způsobem, a tak zlepšovat naši nabídku pro vás. Z naší strany budou identifikovány pouze soubory cookie na vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze prostřednictvím souborů cookie shromažďovat tehdy, pokud je to povinné z technických důvodů, například k umožnění zabezpečeného přihlašování.

Soubory cookie jsou povinné pro správné fungování našich webů. Proto když navštívíte náš web, nejprve se vás zeptáme, zda souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookie ve vašem koncovém zařízení. Během toho vás budeme informovat o tom, jak můžete soubory cookie zakázat nebo je později znovu povolit.

Pokud se rozhodnete soubory cookie nepoužívat, nastavíme tzv. „do-not-track“ soubor cookie, jehož prostřednictvím náš webový server rozpozná, že zde není možné nastavovat žádné další soubory cookie. V takovém případě, nebo pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, že obecně nepřijímá žádné soubory cookie, následkem může být funkční omezení naší nabídky; např. nebude možné poskytovat služby, jako jsou oblasti přihlášení nebo filtry obsahu.

Soubory cookie lze také nastavit třetími osobami, jako jsou výše uvedené sociální sítě, a tyto soubory cookie jsou integrovány do našeho webu jako „doplňky sociálních sítí“. K souborům cookie třetích osob nemáme žádný přístup a nejsme schopni ovlivnit jejich použití.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Jakékoli soubory cookie nastavené ve vašem koncovém zařízení můžete kdykoli smazat nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby obecně nepřijímal žádné soubory cookie; následkem mohou být funkční omezení naší nabídky. Přečtěte si pokyny ve vašem prohlížeči nebo od výrobce vašeho koncového zařízení, kde jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak výše uvedené činnosti provést.

15. Bezpečnost

Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Údaje jsou například ukládány v bezpečném provozním prostředí, ke kterému nelze získat veřejný přístup.

Pokud si přejete kontaktovat nás e-mailem, pamatujte na to, že důvěrnost převedených údajů nebude zaručena. Obsah e-mailů může být kontrolován třetími osobami. Proto doporučujeme, abyste nám veškeré důvěrné informace, např. dokumenty k žádostem, zasílali výhradně poštou nebo prostřednictvím našeho portálu pracovních příležitostí.