Prohlášení o shodě CE

Označení CE prázdných rozváděčových skříní Rittal

Prázdné rozváděčové skříně se na základě označení CE přiřazují platné směrnici EU, podle které podléhají povinnosti označení, směrnici pro nízké napětí 2006/95/ES na základě typové zkoušky podle DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Další relevantní směrnice:
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES
Směrnice EMC 2004/108/ES

Společnost Rittal v minulosti neopatřovala v důsledku nejrůznějších důvodů prázdné rozváděčové skříně značkou CE, ačkoli absolvovaly příslušné testy podle DIN EN 62208, které byly dokumentovány v dokumentaci výrobku a dalších osvědčeních.

Toto označení se nyní postupně zavádí pro všechny skříně, které budou použity jako typově zkoušené prázdné skříně podle DIN EN 62208 pro kombinace nízkonapěťových rozváděčových systémů podle DIN EN 60439-1 v rámci přizpůsobení typových štítků. Prohlášení o shodě lze v případě potřeby poskytnout již před definitivním označením výrobků, protože příslušné zkoušky proběhly již v minulosti.

Protože norma, na jejímž základě bylo označení provedeno, neplatí pro skříně, které spadají do oblasti platnosti specifických produktových norem (např. skříně pro elektroniku podle IEC 60297 nebo skříně pro zařízení pro informační technologie), provádí se v současnosti označení pouze u typických „průmyslových skříní“ pro kombinace nízkonapěťových rozváděčových systémů.

 

Základní informace o označení CE

Co se za ním skrývá

Jde o zákonem předepsané označení pro všechny výrobky, které vyhovují směrnicím EU.

Cílem označení CE je v první řadě odbourání obchodních bariér mezi členskými státy EU. Značka CE je administrativní označení, které nejdříve nebylo určeno pro spotřebitele a koncové odběratele. Jedná se o upozornění pro orgány tržního dozoru, že označené výrobky vyhovují požadavkům technických harmonizovaných směrnic – především požadavkům bezpečnostním. Lze ji chápat jako „technický cestovní pas“ pro určité výrobky v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Základem pro označení CE je harmonizační koncepce Evropské komise a s ní spojené hodnocení evropského normování. Podstatným obsahem je vzájemné uznání existujících národních předpisů, norem a specifikací. Zejména na ochranu spotřebitelů, přičemž je kladen zvláštní důraz na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Shoda CE