Milieubescherming bij Rittal

Informatie over milieubescherming bij Rittal

RoHS-conformiteit
Al onze producten voldoen aan de EU RoHS-richtlijn “RoHS II” 2011/65/EU (opvolger van 2002/95/EG) en de toepasselijke Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 (“RoHS III”).

WEEE-conformiteit: WEEE Reg.-Nr. 11161726
Wij hebben de relevante B2B-apparaattypen geregistreerd onder Rittal WEEE Reg.-Nr. 11161726.

Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen

Wat is REACH?
REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals en omvat een nieuwe chemicaliënwetgeving binnen de EU. Het is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen.

Kernpunten zijn:

  • Eenduidige regeling van de registratie en toelating van “chemicaliën”. Alle “stoffen” (chemicaliën) met een productie/import van meer dan een ton per jaar moeten door de fabrikanten/importeurs worden geregistreerd. Deze registratie kan uitsluitend bij het Europees agentschap voor chemische stoffen (EchA).
  • Omgekeerde bewijslast: verantwoording ligt bij de fabrikant van de “chemicaliën”. De fabrikant is verplicht zijn klanten “actief” te informeren over het gebruik van “gevaarlijke stoffen” in de zin van REACH of alternatieven voor een bepaalde stof aangeven. Dit betekent dat Rittal “actief” door zijn leveranciers moet worden geïnformeerd en dat Rittal vervolgens zijn eigen klanten “actief” moet informeren.
  • No Data - No Market (geen registratie – geen afzetmarkt)

Downloads:

De klimatiseringsproducten van Rittal voldoen aan de Ozon VO-verordening (EG) Nr. 1005/2009.

De door ons toegepaste koudemiddelen zijn FCKW-vrije HFC-koudemiddelen. Deze bevatten geen chloorhoudende bestanddelen en hebben een ozonafbrekend vermogen (ODP) van nul.

De koudemiddelen die Rittal toepast zijn:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Deze koudemiddelen vallen niet onder de stoffen die worden gereguleerd door de Ozon VO-verordening (EG) Nr. 1005/2009. Ze behoren ook niet tot de groep halogenen. De volgende producten van Rittal zijn met koudemiddel gevuld:

  • Kast-koelaggregaten (R134a)
  • Klimaatdeuren, -kasten, -zijwanden (R134a)
  • Vloeistofkoelers (R134a, R407C of R410A)

Meer informatie over de door Rittal toegepaste koudemiddelen vindt u op de betreffende veiligheidsinformatiebladen.

Klantinformatie voor de terugname van industriële batterijen

Rittal B.V. is slechts zelden de eerste distributeur van industriële batterijen. In principe neemt Rittal de eigen gedistribueerde batterijen gratis terug in de leveringscentra of op het hoofdkantoor. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kunnen er per situatie verschillende regelingen van toepassing zijn. Hierbij kan het gaan om het in opdracht terugnemen en recycleren van de batterijen of om contractueel met de klant overeengekomen afspraken.

Download onze verklaring “Conflict Minerals Policy” en onze Rittal Conflict Minerals Reporting Template “”Conflict Minerals CMRT”:

Download onze verklaring “VerpackG Compliance”:

Beschikbare downloads: