Nákupní košík

Požadavky

Základní podmínky pro dlouhodobou spolupráci

Náš úspěch na globálním trhu a spokojenost našich zákazníků jsou v mimořádné míře závislé na kvalitě vstupů poskytovaných našimi dodavateli.

Efektivita procesů v dodavatelském řetězci má rozhodující význam pro to, abychom společně dosáhli optimální efektivity a kvality v dodavatelském řetězci, který sahá až k našim zákazníkům.

Při tom se zejména spoléháme na otevřenou výměnu informací a ochotu ke spolupráci s našimi partnery.

Za základní podmínku trvalého dodavatelsko-odběratelského vztahu považujeme bezchybné a flexibilní dodávky za konkurenceschopné ceny a s konstantně vysokou kvalitou.

Kromě toho očekáváme:

 • Uplatňování metody cílových nákladů

  Transparentnost nákladů – tvorba konečných cen – koncepce výroby

  Důležitým nástrojem je práce s konečnou cenou, kterou tvoříme na základě optimální struktury v konstrukci, výrobě, logistice a kvalitě. Tyto kalkulace se vytvářejí zcela nezávisle na existujících strukturách (metoda cílových nákladů). Jejich součástí jsou kromě výhodných konstrukčních koncepcí také vhodné stroje, metody, a v neposlední řadě zásady štíhlé výroby a komplexního řízení jakosti.

  Účelem vytváření nákupních cen je dosažení transparentnosti nákladů. V otevřené diskusi o nákladech s našimi dodavateli chceme eliminovat faktory zvyšující náklady ze strany společnosti Rittal i našich dodavatelů, a tak dosáhnout optimální úrovně nákladů. Podmínkou toho je schopnost a ochota našich dodavatelů v týmu otevřeně diskutovat o existujících a možných nákladových strukturách a vytvářet struktury nové.

  Náš cíl: Naši dodavatelé dosahují zisku při zachování cenové úrovně světového trhu.

 • Kvalitu

  Schopnost trvalého udržování kvality – přísné plánování kvality – trvalé podporování kvality – dlouhodobou spolehlivost

  Zapojujeme své dodavatele – partnerskou spoluprací při procesu Early Supplier Involvement a tvorbou nákupních cen. Ti tak aktivně usilují o dosažení kvality s nulovou chybovostí.

  Proto musí být naši dodavatelé prvotřídními dodavateli nebo pro to mít potenciál. Očekáváme preventivní opatření pro zajištění kvality od počátku sériové výroby, namísto pouhého rozpoznávání chyb. Proto musí dodavatelé provádět předběžnou kontrolu kvality, jejíž součástí je procesní plánování FMEA, plánování kvalifikačních i sériových zkoušek a poskytování vzorků prototypů. Tak lze s dostatečným předstihem odhalovat nedostatky.

  Naším cílem je další zvyšování kvality práce. To je podstatným předpokladem pro snižování nákladů na odstraňování nedostatků u dodavatelů i firmy Rittal.

  Chcetme ve výrobním řetězci dosáhnout optimální kvality. Proto koordinujeme postup s našimi dodavateli.

  Dohody o řízení jakosti (QSV) nám umožňují upustit od kontrol zboží dodaného do společnosti Rittal.

  Vysoká spolehlivost a bezchybné dodávky našich dodavatelů umožňují omezení skladových zásob.

 • Vývojářské služby

  Early Supplier Involvement – Simultaneous Engineering – vývojový tým – projektový management – nákladový management

  Simultaneous Engineering zapojuje naše dodavatele do vývoje našich produktů již ve fázi návrhu. Účelem Early Supplier Involvement je společný vývoj produktů v týmu. Díky tomu se zbytečně neopakují činnosti a šetří cenné kapacity.

  Dodavatel je členem našeho vývojového týmu – přináší své specializované znalosti, přebírá část návrhu a poskytování vzorků až k nulté sérii. Rovněž my jsme připraveni poskytnout své zkušenosti se začleněním výrobku do systému a jeho funkce jako části v celku. Dlouhodobými smlouvami chceme zajistit, aby náš dodavatel, který se podílel na vývoji, dodával do sériové výroby.

  Touto novou formou spolupráce při vývoji je podmíněno důsledné aplikování Single Sourcing. Pro určité skupiny našich produktů definujeme „strategické dodavatele“, s nimiž společně utváříme budoucnost. Při hodnocení je důležitá nejen cenová úroveň, ale také výkony v oblasti kvality, vývoje, logistiky a inovací. Usilujeme o partnerskou spolupráci na základě vzájemné otevřenosti a upřímnosti.

  Early Supplier Involvement přispívá ke zkrácení doby vývoje a výraznému snížení nákladů. Naši dodavatelé jsou nám schopni nabídnout cenově výhodnější vývoj s procesně definovanými metodami a tolerancemi. Společně chceme vytvořit základ pro optimální strukturu nákladů, abychom tak dosáhli konečné ceny požadované zákazníkem.

 • Propracovanou logistiku

  Optimalizaci: skladových zásob – toků zboží – informačních postupů

  Výrobní struktury ve společnosti Rittal vyžadují flexibilitu výrobních metod a logistiky nákupu našich dodavatelů. Naším cílem je optimalizace zásobování výroby dodávkami, které dodavatel synchronizuje s postupem montáže, čili systému řízení zásob dodavatelem při současné minimalizaci skladových zásob v celém subdodavatelském řetězci.

  Základem toho je podrobná a rychlá koordinace dodavatelských výzev našich zákazníků se skladovými zásobami ve společnosti Rittal a výrobní logistikou našich dodavatelů. Touto koordinací, jejíž rámec tvoří týdenní objednávky, chceme naše dodavatele podpořit při další optimalizaci velikosti výrobních sérií s využitím flexibilní struktury výroby.

  Organizačně chceme na základě krátkých rozhodovacích procesů mezi dodavatelem a společností Rittal docílit lepšího plánování odběrů zboží podle množství a termínů, a tím omezit administrativní náročnost na obou stranách.

 • Optimální předpoklady splňují dodavatelé, kteří ...

  • jsou zvyklí na procesně orientovanou spolupráci na základě ČSN EN ISO 9000
  • mohou prokázat certifikaci dle ČSN EN-ISO, VDA nebo ISOTS
  • akceptují naše nákupní podmínky a dohody o řízení jakosti (QSV)
  • neustále pracují na optimalizaci vlastních procesů
  • předloží technicky kvalifikované a konkurenceschopné nabídky služeb
  • se pozitivně staví k případné spolupráci a integraci do procesu vývoje
  • přispějí k úspěšnosti výroby a produktu vlastní technickou kompetencí
  • aktivně spolupracují při vypracování cenově výhodnějších řešení vhodných pro výrobu
  • mají výrazně kladný postoj k inovacím
  • spolehlivě dodržují dodací termíny a termíny kontraktů, vynikají dodavatelskou spolehlivostí a dodržováním smluv
  • jsou schopni v termínu, a především flexibilně reagovat na naše potřeby
  • nabízejí konkurenceschopné služby za podmínek výhodných na světovém trhu
  • v našich zákaznících spatřují i své zákazníky
  • jsou připraveni podepsat dodavatelské smlouvy a dohody o mlčenlivosti
  • jsou ochotni neustále sledovat a optimalizovat kvalitu komunikace a logistické spolupráce
  • mají zájem o dlouhodobé partnerství založené na důvěře a poskytují partnerovi podporu a poradenství
  • myslí ekologicky a nabízejí ekologická řešení