do nowej strony rittal.pl
Koszyk

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY RITTAL SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsze Ogólne Warunki wiążą Rittal Sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie umów sprzedaży towarów.

2. Zawarcie umowy oraz odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję faksową i elektroniczną, chyba, że jej odbiorca powoła się, nie później aniżeli w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.

3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

4. Ogólne warunki handlowe Kupującego nie wiążą Sprzedającego, nawet w sytuacji, w której zostały przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a Sprzedający nie wyraził sprzeciwu.

II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

1. Oferty Sprzedającego i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące, stanowią jedynie podstawę do zawarcia umowy.

2. Oferty sporządzane są w walucie euro.

3. Sprzedaż towarów dokonywana będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Kupującego. Zamówienie towaru powinno zawierać ilość i nazwę towaru, cenę, datę i miejsce odbioru towaru. Umowę uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia Kupującego.

4. Podane w potwierdzeniu zamówienia terminy są określane w oparciu o plany produkcyjne fabryk centrali Sprzedającego i mogą ulec zmianie bez powiadomienia Kupującego.

5. W razie niedokonania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, nie dojdzie do sprzedaży towarów na rzecz Kupującego.

6. Kupujący nie może zrezygnować z zamówienia i zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty za towar będący w nieodwracalnej fazie realizacji.

7. Dodatkowe ustne porozumienia wymagają potwierdzenia na piśmie.

III. CENY SPRZEDAŻY. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA

1. Ceny, opłaty oraz jednorazowe wydatki będą obliczane w oparciu o ceny katalogowe (aktualny cennik Sprzedającego) zgodnie z warunkami ustalonymi w potwierdzonym zamówieniu, także z uwzględnieniem udzielonych Kupującemu rabatów.

2. W przypadku, gdy:
- wartość zamówienia po udzielonym rabacie wynosi mniej niż 200,00 EUR, koszty transportu są doliczane w wartości 5,90 EUR zgodnie z cennikiem Sprzedającego.
- wartość zamówienia po udzielonym rabacie wynosi 200,00 EUR lub więcej, koszty transportu są doliczane w wysokości 3% wartości zamówienia zgodnie z cennikiem Sprzedającego.

3. Cena towarów zawarta na fakturze wyrażona w złotych polskich będzie przeliczana według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji (dniu wprowadzenia zamówienia do systemu).

4. Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT w euro.

5. Sprzedający realizuje dostawę towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty transportu za dostawy poza granicę Polski będą rozliczane odrębnie.

6. Ceny nie obejmują podatku VAT. Podatek VAT jest naliczany dodatkowo, zgodnie z obowiązującą w dniu dostawy stawką podatkową.

7. Usługi dodatkowe, świadczone obojętnie, z jakiego powodu, będą rozliczane odrębnie. Zwroty opakowań nie będą przyjmowane. Opakowanie jest jednostkowym opakowaniem handlowym w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

8. Cena sprzedaży oraz wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia zwane są dalej łącznie należnościami.

9. Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę zakupu towarów na rzecz Sprzedającego przed ich odbiorem (przedpłata), chyba, że na mocy odrębnej umowy, Kupujący ma prawo dokonać zakupów z odroczonym terminem płatności.

10. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

11. Należności nie mogą być przedmiotem potrącenia ze strony Kupującego i są one płatne na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie Sprzedający naliczy odsetki ustawowe. Z dniem upływu terminu płatności rozpoczyna się również procedura windykacyjna, której koszty pokrywa Kupujący.

12. Jeżeli Kupujący korzystający z odroczonego terminu płatności opóźnia się z zapłatą, lub też, jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji dostawy towarów pomimo uprzedniego potwierdzenia warunków. W takim przypadku Sprzedający może odstąpić od preferencyjnych warunków płatności ustanowionych na rzecz Kupującego.

13. Gdy zapłata przez Kupującego nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności Sprzedający zaliczy płatność na należność dawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to, co przypada na poczet danej należności może być zaliczone w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Kupującego przy zapłacie jest nieskuteczne.

14. Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania. Potrącanie wierzytelności jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy roszczenia wzajemne zostaną uznane za bezsporne lub prawomocne. Sprzedający jest upoważniony do rozliczania wszystkich przysługujących mu wierzytelności względem Kupującego wszystkimi wierzytelnościami, które przysługują Kupującemu wobec Sprzedającego.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania dostaw partiami, chyba, ze Kupujący w treści zamówienia wskaże iż nie wyraża zgody na taki sposób realizacji dostawy towarów.

2. Uznaje się, że dostawy są wykonane terminowo, jeśli Sprzedający poinformuje Kupującego o swojej gotowości do realizacji dostawy w uzgodnionym terminie.

3. Wybór odpowiedniego środka transportu (lotniczy, kolejowy, samochodowy, itp.) należy do Sprzedającego. Sprzedający wybierze odpowiedni środek transportu uwzględniając wszelkie okoliczności, w tym rodzaj i ilość towarów, ich specyficzne właściwości i inne.

4. Terminy dostaw przedstawione w ofercie nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Rzeczywiste terminy dostaw są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniach zamówienia.

5. Dostawa towaru jest wykonana: jeżeli towar ma być przesłany – z chwilą jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą postawienia w nim wyodrębnionego w tym celu towaru. Kupujący zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy.

6. 6. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, epidemia, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy Sprzedającego, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie Sprzedawca upoważniony jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego oraz wyznaczenia kolejnego terminu dostawy towarów.

7. W przypadku wstrzymania się z dostawą towarów na wniosek Kupującego na okres dłuższy niż miesiąc od czasu powiadomienia Kupującego o gotowości do realizacji dostawy, Kupujący zostanie obciążony opłatą magazynową.

8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru oraz sprawdzenia w zakresie ilości i opakowania oraz widocznych wad przy każdej dostawie. Dokonany w ten sposób odbiór wiąże Kupującego, a podpisany dokument przewozowy lub dokument wydania towaru potwierdza rodzaj, ilość i jakość dostarczonych towarów. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń w dokumentach potwierdzających dokonaną dostawę oznacza prawidłowe wykonanie umowy, z zastrzeżeniem wad ukrytych.

9. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania towaru.

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru („towar zastrzeżony”).

2. W przypadku, gdy Kupujący postępuje w sposób sprzeczny z umową, w szczególności nie uiszcza w terminie wymaganych płatności, Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego odbioru dostaw, w szczególności, gdy Kupujący w stosownym terminie po otrzymaniu wezwania nie spełni świadczeń wynikających z umowy. Zamawiający zobowiązany jest do wydania Sprzedającemu dostawy lub świadczeń.

3. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży, przetworzenia lub do wbudowania towaru, którego własność zastrzeżono, jedynie z takim zaleceniem, że wierzytelności przejdą na Sprzedającego zgodnie z poniższymi postanowieniami.

4. Niniejszym Kupujący przelewa na Sprzedającego swoje wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru wraz ze wszystkimi dodatkowymi prawami, którego własność była zastrzeżona. W przypadku, gdy wskutek przetworzenia lub zmieszania towaru, sprzedający nabył prawo współwłasności w stosunku do wartości towaru, przysługuje sprzedającemu odpowiednie roszczenie o zapłatę ceny. W przypadku, gdy towar, którego własność zastrzeżono, został połączony trwale z nieruchomością gruntową, wówczas Kupujący niezwłocznie sceduje wierzytelność z tego tytułu, tj. wypłatę wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości towaru, którego własność zastrzeżono, wraz ze wszystkimi dodatkowymi prawami łącznie z prawem do przyznania hipoteki kaucyjnej z pierwszeństwem przed pozostałymi. W przypadku, gdy Kupujący sprzeda wierzytelność w ramach faktoringu, wówczas sceduje na Sprzedającego wierzytelność przysługującą mu w stosunku do faktora. Wyrażamy zgodę na przelew wierzytelności opisany powyżej.

5. Dopóki Kupujący wypełnia wszystkie swoje zobowiązania płatnicze, jest on upoważniony do ściągania scedowanych wierzytelności. Upoważnienie do ściągania wierzytelności wygasa w chwili cofnięcia przez Sprzedającego upoważnienia w przypadku, gdy następuje pogorszenie sytuacji majątkowej Kupującego, najpóźniej jednak, kiedy Kupujący nie uiszcza należnych zobowiązań, bądź zostaje złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź też zostaje wydane postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do majątku Kupującego. W takim przypadku, Sprzedający jest upoważniony przez Kupującego do poinformowania odbiorców o przelewie wierzytelności oraz do dochodzenia należności we własnym zakresie. Kupujący jest zobowiązany na żądanie doręczyć szczegółowe zestawienie przysługujących Sprzedającemu należności, obejmujące w szczególności nazwy (nazwiska) i adresy odbiorców, wysokości poszczególnych należności, daty wystawienia faktury oraz wszelkie inne dane, jest on ponadto zobowiązany udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia należności oraz umożliwić weryfikację tych informacji.

6. Jeśli wartość wszystkich ustanowionych przez Kupującego na rzecz Sprzedającego zabezpieczeń przekracza o ponad 20% procent wysokość wszystkich roszczeń, których zabezpieczenia dotyczyły, wówczas na życzenie Kupującego odpowiednia część zabezpieczeń będzie mogła zostać zwolniona

7. W przypadku, gdy Kupujący działa w sposób sprzeczny z umową, w szczególności popada w zwłokę w płatnościami lub narusza obowiązki wskazane w niniejszych ogólnych warunkach handlowych Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu towaru.

VI. GWARANCJA PRODUCENTA

1. 1. Sprzedający, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji eksploatacji, udziela Kupującemu 12-miesięcznej „Gwarancji producenta“ licząc od daty dostawy produktu.

2. Na artykuły elektroniczne z grupy produktowej IT oraz urządzenia chłodzące z grupy produktowej SK, tj. klimatyzacja szaf sterowniczych (SK), agregaty chłodnicze (RK), wymienniki ciepła powietrze/powietrze oraz powietrze/woda (LLWT i LWWT), drzwi klimatyzowane (KTS). Sprzedający udziela Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty produkcji umieszczonej na tabliczce znamionowej urządzenia.

3. W przypadku części zamiennych Sprzedający udziela Kupującemu 6-miesięcznej gwarancji pod warunkiem montażu przez Sprzedającego lub autoryzowany serwis.

4. Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji, w produkcie będącym przedmiotem umowy wystąpi usterka powodująca istotne ograniczenie funkcji, Sprzedający w odpowiednim terminie usunie tę usterkę wykorzystując w tym celu według własnego uznania i jeżeli to konieczne wymianę, naprawę lub inne środki. Jeżeli środki te nie są odpowiednie dla Kupującego, Sprzedający może również udostępnić Kupującemu części zamienne potrzebne do usunięcia usterki.

5. Sprzedający w ramach swoich świadczeń gwarancyjnych pokrywa wszystkie koszty związane z oddelegowaniem, pracą i noclegami własnego personelu wraz z wymianą lub naprawą części, pod warunkiem, że usterka wystąpiła w ramach eksploatacji produktów będących przedmiotem umowy zgodnie z przeznaczeniem, a koszty nie uległy zwiększeniu przez to, że produkty będące przedmiotem umowy zostały przeniesione w inne miejsce niż pierwotne miejsce dostawy.

6. Sprzedający pokrywa wszystkie koszty nabycia części zamiennych i dostarczenia do pierwotnego miejsca dostawy. Części dostarczone w ramach lub w celu wymiany są nowe lub odnowione oraz sprawne i w nienagannym stanie.

7. Kupujący gwarantuje, że ta wymiana i przeniesienie własności nie naruszają interesów osób trzecich.

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI

1. Gwarancja obowiązuje gdy:

a) Produkty nie zostały przerobione, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez autoryzowany personel Sprzedającego lub jego partnerów.

b) Produkty były stosowane prawidłowo i zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Sprzedającego.

c) Instalacja, obsługa, naprawa i konserwacja odbywają się zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez Sprzedającego. W szczególności oznacza to, że:

1. instalacja i montaż odbywają się zgodnie z instrukcją obsługi i montażu oraz są wykonywane przez właściwy, wyszkolony personel

2. naprawa konieczna w ramach gwarancji jest wykonywana wyłącznie przez Sprzedającego lub jej autoryzowanych partnerów.

3. dane urządzenie podlegające gwarancji jest stosowane wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi produktami.

d) Uszkodzenie nie zostało spowodowane w wyniku zmiany miejsca lokalizacji produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje:

a) Usunięcia usterek spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, jak np. pożar, wandalizm, nieautoryzowane ingerencje, zbyt wysoka temperatura itp.

b) Prac naprawczych mających na celu usunięcie usterek związanych z błędami obsługi lub innym nieprawidłowym postępowaniem.

c) Napraw akcesoriów lub dobudowanych elementów lub innych przerobionych bądź zmodyfikowanych urządzeń.

d) Prac naprawczych, które nie są związane z produktami Sprzedającego.

e) Napraw gdy nie zostały spełnione wymagania zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące warunków otoczenia w jakich dany artykuł może być zastosowany.

3. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją wszelkich jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

4. W przypadku bezzasadnej reklamacji Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki reklamowanego towaru do serwisu w Niemczech oraz kosztami ekspertyzy zwróconego towaru.

VIII. ZWROT TOWARU

1. Zwrot towarów zostanie przyjęty tylko po akceptacji Sprzedającego.

2. Sprzedający pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniej niż 100 złotych za każdy zwrot. Zwrot stosownej części ceny (po potrąceniu opłaty manipulacyjnej) możliwy jest po zbadaniu towaru podlegającemu zwrotowi.

3. Zwrotowi nie podlegają towary przetworzone.

4. Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na specjalne życzenie Kupującego nie podlega zwrotowi. W takim przypadku wykluczona jest także wypłata rekompensaty.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE

1. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar: jeżeli ma on być przesłany - z chwilą dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jeżeli ma on być odebrany w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą zakończenia transportu towaru z magazynu.

2. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego pisemnie o wadzie w terminie 3 dni od dnia odbioru – co do wad jawnych. W przypadku innych wad, które mogły zostać stwierdzone przy fachowym zbadaniu towaru w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. W zawiadomieniu Kupujący zobowiązany jest opisać wadę oraz załączyć dowody (zdjęcia itp.). W przeciwnym wypadku towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń.

3. Kupujący zobowiązany jest natychmiast zaprzestać przetwarzania, obróbki itp. towaru, co, do którego wykrył wadę, oraz umożliwić Sprzedającemu realną kontrolę tego towaru, pod rygorem utraty praw do wszelkich roszczeń.

4. Kupujący może żądać świadczenia towaru wolnego od wad. Świadczenie towaru wolnego od wad następuje, według wyboru Sprzedającego, w drodze usunięcia wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Zgłoszenie żądania przez zakończeniem postępowania kontrolnego jest nieskuteczne.

5. Jeżeli kontrola wykaże, że Kupującemu nie przysługują prawa oraz roszczenia z tytułu rękojmi, Kupujący jest zobowiązany ponieść koszty związane z tą kontrolą.

6. Obowiązkiem Kupującego jest kontrola przydatności towaru dla zamierzonego jego zastosowania, w razie potrzeby, za fachową poradą osób trzecich, zaś ewentualne wykonane przez Sprzedającego dla Kupującego opracowania, udzielone porady lub zalecenia nie wiążą Sprzedającego.

7. Sprzedający w miarę możliwości zapewni Kupującemu doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych towarów.

X. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, Sprzedający odpowiada wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności Sprzedającego za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wadę towaru w granicach wartości tego towaru, tj. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru wadliwego i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania. Sprzedający nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków, utracone szanse biznesowe, utracony wizerunek, kary umowne), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z towarami, odniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT i uiszczonej przez Kupującego.

3. Sprzedający nie przejmie na siebie wszelkich strat, odszkodowań kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) lub innych roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich oraz kosztów związanych z odwołaniami i środkami prawnymi w zakresie usług zastosowanymi przez klientów Kupującego lub ich klientów) obciążających każdego i któregokolwiek członka grupy Kupującego lub do niego adresowanych, wynikających z: (i) naruszenia Umowy przez Sprzedającego; oraz (ii) niedbalstwa (zarówno działania jak i zaniechania) po stronie Sprzedającego lub jego pracowników, agentów lub podwykonawców przy realizacji dostawy towarów i/lub usług zgodnie z niniejszą umową.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Warszawa, 01.01.2020