Lista życzeń

Informacje prawne i polityka prywatności

Ogólne warunki prawne

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Można przeglądać tę stronę dla własnej rozrywki i informacji. Zabrania się dystrybuować, modyfikować, przesyłać, zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody Rittal Sp. z o.o.

Rittal Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez tzw. "hot-link". Ani Rittal Sp. z o.o., ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez tzw. "hot-link".

Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do Rittal Sp. z o.o. przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do naszej strony Internetowej wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Rittal Sp. z o.o. mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację i wysyłkę. Ponadto prosimy nie wysyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. Zwracamy uwagę, że wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane będą zgodnie z oświadczeniem o prywatności Rittal Sp. z o.o.

Strona niniejsza jest przeznaczona i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, są znakami handlowymi. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest surowo zakazane, chyba że treść niniejszych warunków ogólnych lub strony stanowi inaczej.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Rittal Sp. z o.o. lub właściwym autorom. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany ani wystawiany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Rittal Sp. z o.o. lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia Rittal Sp. z o.o., umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenie Polski jest Rittal Sp. z o.o.


Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do zabezpieczania i ochrony prywatności osób korzystających z internetu, a nasza polityka ochrony danych osobowych została przygotowana wg międzynarodowych standardów i przepisów obowiązujących w Polsce.

Zbieramy dwa rodzaje informacji o odwiedzających nasze strony internetowe: dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, firma, adres, telefon, fax, adres e-mailowy), które Państwo podają nam dobrowolnie oraz dane zbiorowe (informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, strony, na które weszli, itp.). Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną, aby móc odpowiadać na Państwa komentarze czy prośby o informacje czy katalogi. Zawsze mogą Państwo kontrolować dane przekazywane firmie Rittal Sp. z o.o.

Rittal Sp. z o.o. nie będzie sprzedawać, wymieniać ani udostępniać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie.

Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Systemy bazodanowe oraz zabezpieczenia w nich zawarte są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Korzystając z tej witryny internetowej, którejkolwiek z pozostałych witryn Rittal Sp. z o.o. wyrażają Państwo akceptację niniejszego Oświadczenia o Poufności oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków przedstawionych na witrynie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z tych warunków, prosimy o nie odwiedzanie tej witryny oraz o nie przesyłanie żadnych danych osobowych.