do nowej strony rittal.pl
Koszyk

Oświadczenie o ochronie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI RITTAL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO RITTAL.COM/PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Kupujących Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest RITTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104098; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 321 000,00 zł.; NIP: 5252128185; REGON: 016009342; adres poczty elektronicznej: rittal@rittal.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedającym.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Kupujących w Sklepie Internetowym przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Kupującego w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych                                           Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Kupujących Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu.

4.3.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.1.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

7.1.3. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

7.1.4. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

7.1.5. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

7.1.6. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

7.1.7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

7.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.5. SalesManago

7.5.1. Administrator wykorzystuje na stronie Sklepu Internetowego SalesManago – usługę firmy Benhauer Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 21, dostawcy oprogramowania, które obejmuje określone aspekty marketingu internetowego Administratora, w tym:

7.5.1.1. Zarządzanie treścią, (np. treścią na stronie internetowej Sklepu);

7.5.1.2. E-mail marketing (biuletyny informacyjne i automatyczny mailing, np. służący do informowania o aktualizacjach);

7.5.1.3. Publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych (np. na portalu LinkedIn);

7.5.1.4. Raportowanie (np. źródła ruchu, dostępy, itp.);

7.5.1.5. Zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i zarządzanie relacjami z klientami);

7.5.1.6. Tworzenie stron docelowych i formularzy kontaktowych.

7.5.2. SalesManago wykorzystuje sygnały nawigacyjne i pliki cookies, które są przechowywane na komputerze Usługobiorcy i umożliwiają Administratorowi analizę procesu korzystania przez Usługobiorcę ze strony internetowej. Zbierane informacje (np. adres IP, geolokalizacja, rodzaj przeglądarki, czas trwania wizyty na przeglądanych stronach) są analizowane w imieniu Administratora przez SalesManago w celu tworzenia raportów dotyczących wizyty i przeglądanych przez Usługobiorcę stron internetowych. Usługobiorca w każdej chwili może wyłączyć przechowywanie danych w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

7.5.3. Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem SalesManago są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i optymalizacji działań marketingowych Administratora. Wówczas dane Usługobiorcy będą mogły być przez Administratora wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą jako osobą odwiedzającą stronę internetową Administratora oraz do ustalenia, które z usług Administratora mogą okazać się dla Usługobiorcy interesujące. Jeżeli Usługobiorca subskrybuje wiadomości e-mail Administratora i pobiera badania Administratora oraz inne dokumenty, Administrator ma również możliwość analizy wizyt Usługobiorcy za pośrednictwem SalesManago, wykorzystując dodatkowe dane kontaktowe Usługobiorcy (w szczególności imię i nazwisko/adres e-mail), które system SalesManago może analizować łącznie z posiadanymi już przez Administratora danymi dotyczącymi wcześniejszych wizyt i czynności Usługobiorcy na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies umożliwiają również Administratorowi sprawdzenie za pośrednictwem SalesManago, wykorzystując przeznaczony do tego interfejs portalu Twitter, czy istnieje nazwa użytkownika portalu Twitter (Twitter handle) dla adresu e-mail Usługobiorcy (polityka prywatności) oraz dodanie tej nazwy użytkownika do danych kontaktowych Usługobiorcy. Powyższą funkcję można dezaktywować zgodnie z instrukcjami dostępnymi TUTAJ . Administrator może również informować Usługobiorcę o tematach dostosowanych do preferencji Usługobiorcy.Za pośrednictwem SalesManago Administrator świadczy również usługę rejestracji. Usługa rejestracji umożliwia odwiedzającemu stronę Sklepu Internetowego, dowiedzieć się więcej o przedsiębiorstwie Administratora, pobrać materiały oraz przekazać Administratorowi dane kontaktowe Usługobiorcy i dodatkowe informacje o Usługobiorcy i jego przedsiębiorstwie. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Administrator poprosimy Usługobiorcę z wyprzedzeniem i indywidualnie o udzielenie wcześniejszej zgody na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych.

7.5.4. Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem SalesManago są przechowywane na serwerach firmy Benhauer Sp. z o.o., znajdujących się w Polsce. TUTAJ można zapoznać się z pełną polityką bezpieczeństwa firmy Benhauer Sp. z o.o.

7.5.5. Benhauer Sp. z o.o. informuje również TUTAJ o ramach prawnych korzystania z systemu SalesManago.

7.6. Google Analytics

7.6.1. Administrator wykorzystuje na stronie Sklepu Internetowego Google Analytics, usługi do analizy statystyk stron internetowych, udostępniane przez firmę Google Ireland Ltd. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, będące plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze Usługobiorcy, aby pomóc Administratorowi w analizie sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze strony Sklepu Internetowego. Standardowo informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące sposobu, w jaki w jaki Usługobiorca korzysta ze strony Sklepu Internetowego, mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach firmy Google znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Administrator rozszerzył działanie Google Analytics na tej stronie o funkcję anonimizacji za pomocą kodu „anonymizeIP”. W ten sposób adres IP Usługobiorcy zostanie wcześniej skrócony przez Google – funkcja ta dotyczy krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które podpisały Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przesyłany do serwera firmy Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, a następnie zostanie tam skrócony. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej strony do celów analizy sposobu korzystania ze strony przez Usługobiorcę, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów strony oraz świadczenia operatorowi strony innych usług, związanych z aktywnością na stronie i wykorzystaniem Internetu. Usługobiorca może odmówić korzystania z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że robiąc to, Usługobiorca może ograniczyć funkcjonalność tej strony Sklepu Internetowego.

7.6.2. Usługobiorca może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookies, dotyczących używania przez Usługobiorcę strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, którą można pobrać ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Alternatywnym sposobem uniemożliwienia zbierania danych przez Google Analytics, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, jest kliknięcie w następujący link . Na urządzeniu Usługobiorcy zostanie zapisany plik „opt-out cookie”, który w przyszłości uniemożliwi zbieranie danych Usługobiorcy podczas odwiedzania tej strony. Plik „opt-out cookie”, który zostanie zapisany na urządzeniu Usługobiorcy, będzie działał tylko w tej przeglądarce i tylko w przypadku niniejszej strony internetowej. Jeżeli Usługobiorca usunie pliki cookie w tej przeglądarce, konieczne będzie ponowne zapisanie pliku „opt-out cookie”. Administrator używa usługi Google Analytics również w celu analizy danych z plików cokie DoubleClick oraz AdWords do celów statystycznych. Usługobiorca może dezaktywować tę funkcję w Menedżerze preferencji reklam Ads Preferences Manager . Dodatkowe informacje dotyczące warunków wykorzystywania i ochrony danych znajdują się pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.de/intl/en/policies/ .

7.7. Zakładki społecznościowe (social bookmarks):

7.7.1. Strona Sklepu Internetowego zawiera zakładki społecznościowe (takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube). Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownicy ww. serwisów mogą gromadzić odnośniki do stron internetowych oraz informacji. Na naszej stronie pełnią one funkcję wyłącznie odnośników do poszczególnych serwisów. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową danego usługodawcy wyłącznie po kliknięciu w osadzoną grafikę, tak więc tylko wtedy informacje o użytkowniku będą przesyłane do danego usługodawcy. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z tych stron internetowych zawierających zakładki społecznościowe znajdują się w następujących informacjach o ochronie danych. Wykorzystanie usług poza zakresem oferty Administratora podlega wyłącznie oświadczeniom o ochronie danych poszczególnych usługodawców.

7.7.2. Wtyczki społecznościowe Facebook:

7.7.2.1. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook"). Wtyczki te można poznać po jednym z logotypów Facebooka (biała litera „f” na niebieskim kafelku, wyrażenie „Lubię to” czy znak „podniesionego kciuka” lub po dodatku „Facebook Social Plug-In”. Listę oraz wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można sprawdzić pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/ . Jeżeli Usługobiorca wywoła stronę oferty Administratora zawierającą taki przycisk, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Zawartość wtyczki zostanie przesłana przez firmę Facebook bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i zostanie przez nią osadzona w stronie internetowej Usługobiorcy. Administrator nie mam wpływu na zakres danych zbieranych przez firmę Facebook za pomocą tej wtyczki i dostarcza Usługobiorcy następujących informacji na ten temat: https://www.facebook.com/help/186325668085084 . Poprzez dołączenie wtyczki, Facebook będzie otrzymywał informację, że Usługobiorca wywołał daną stronę z oferty Administratora. Jeżeli Usługobiorca zalogował się do Facebooka, Facebook może powiązać wizytę z kontem Usługobiorcy na tym portalu. Jeżeli Usługobiorca wchodzi w interakcję z wtyczkami – na przykład, jeżeli kliknie przycisk „Lubię to” lub wyśle komentarz – odpowiednie informacje zostaną wysłane przez przeglądarkę Usługobiorcy bezpośrednio do Facebooka i będą tam przechowywane. Jeżeli Usługobiorca nie posiada konta na Facebooku, Facebook wciąż będzie w stanie ustalić i przechowywać adres IP Usługobiorcy. Cel i zakres zbierania danych, dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywanie tych danych przez Facebooka, jak również związane z tym prawa Usługobiorcy i opcje ustawień chroniących prywatność Usługobiorcy zostały określone w oświadczeniu portalu Facebook o ochronie danych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli Usługobiorca posiada konto na portalu Facebook i nie chce, aby Facebook zbierał dane o Usługobiorcy za pośrednictwem tej oferty oraz łączył te dane z danymi profilu Usługobiorcy przechowywanymi przez portal Facebook, powinien wylogować się z Facebooka przed wejściem na stronę Sklepu Internetowego. Dodatkowe ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania danych do celów reklamowych dostępne są na stronie ustawień portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

7.7.3. Twitter:

7.7.3.1. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje przyciski serwisu Twitter. Przyciski te oferowane są przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Można je poznać po wyrażeniach „Twitter” lub „Obserwuj” wraz ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Używając tych przycisków, Usługobiorca może udostępnić swój wpis lub stronę tej oferty bądź obserwować Administratora na portalu Twitter. Jeżeli Usługobiorca wywoła stronę zawierającą taki przycisk, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Twitter. Zawartość przycisków portalu Twitter będzie przesyłana z portalu Twitter bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorca. Administrator nie mam wpływu na zakres danych zbieranych przez firmę Twitter za pomocą tej wtyczki i udziela Usługobiorcy informacji zgodnie ze stanem wiedzy Administratora, według którego podczas korzystania z tego przycisku przesyłany będzie wyłącznie adres IP Usługobiorcy oraz URL danej strony internetowej, a dane te nie zostaną wykorzystane w celu innym niż prezentacja tego przycisku. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu portalu Twitter o ochronie danych pod adresem: https://twitter.com/privacy .

7.7.4. LinkedIn:

7.7.4.1. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje wtyczki portalu społecznościowego „linkedin.com”, prowadzonego przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Wtyczki te są oznaczone logo LinkedIn. Jeżeli Usługobiorca wywoła stronę oferty Administratora zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez LinkedIn za pomocą tego przycisku i udziela Usługobiorcy informacji zgodnie ze stanem wiedzy Administratora. Wchodząc na stronę internetową zawierającą tę wtyczkę, do firmy LinkedIn zostanie przesłana informacja, którą ze stron Administratora odwiedził Usługobiorca. Jeżeli wchodząc na stronę Sklepu Internetowego Usługobiorca jest zalogowany w portalu YouTube, YouTube powiąże te informacje z osobistymi kontami Usługobiorcy na tych platformach. Jeżeli Usługobiorca jest jednocześnie zalogowany do portalu LinkedIn, LinkedIn powiązać te informacje z kontem LinkedIn Usługobiorcy.

7.7.4.2. Powyższe informacje zostaną wysłane od razu po wejściu na stronę internetową zawierającą tę wtyczkę, bez względu na to, czy Usługobiorca wejdzie z nią w interakcję. Jeżeli Usługobiorca wejdzie w interakcję z wtyczką, na przykład klikając przycisk „udostępnij”, powiązane informacje zostaną wysłane bezpośrednio do firmy LinkedIn i będą przez nią przechowywane. Cel i zakres zbierania danych, dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywanie tych danych przez firmę LinkedIn, jak również związane z tym prawa Usługobiorcy i opcje ustawień chroniących prywatność Usługobiorcy zostały określone w polityce prywatności portalu LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

7.7.4.3. Aby uniemożliwić przesyłanie i przechowywanie przez firmę LinkedIn danych o zachowaniu w Internecie należy wylogować się ze strony LinkedIn przed wejściem na nasze strony internetowe i usunąć pliki cookie (jeżeli takie są) w swojej przeglądarce.

7.7.5. Wtyczki YouTube (materiały wideo):

7.7.5.1. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje wtyczki stron Youtube.de/Youtube.com, które są reprezentowane przez firmę Google Ireland Ltd. i obsługiwane przez Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Jeżeli Usługobiorca wejdzie na stronę Sklepu Internetowego zawierającą taką wtyczkę, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube, a obecność wtyczki na stronie zostanie zasygnalizowana przez powiadomienie w przeglądarce Usługobiorcy. Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez firmę YouTube za pomocą tego przycisku i udziela Usługobiorcy informacji na ten temat zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Wchodząc na stronę internetową zawierającą tę wtyczkę, na serwer YouTube zostanie przesłana informacja, którą ze stron Administratora odwiedził Usługobiorca. Jeżeli wchodząc na stronę Sklepu Internetowego, Usługobiorca jest zalogowany w portalu YouTube, YouTube powiąże te informacje z osobistymi kontami Usługobiorcy na tych platformach. Podczas używania funkcji wtyczki, na przykład podczas kliknięcia na przycisk „start” materiału wideo lub podczas wysyłania komentarza, informacje te zostaną powiązane, na przykład z kontem Usługobiorca na portalu YouTube. Usługobiorca może temu zapobiec tylko poprzez wylogowanie się z portalu YouTube przed użyciem wtyczki. Informacje dotyczące zbierania i wykorzystania platform lub wtyczek można znaleźć w oświadczeniu o polityce prywatności portalu YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl .

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Więcej informacji