Výroba rozváděčů dle ČSN EN IEC 61439

ČSN EN IEC 61439

Soubor norem ČSN EN IEC 61439 zohledňuje obecné charakteristiky všech typů rozváděčů. Firma Rittal je původním výrobcem převážně výkonových rozváděčů (PSC). Z tohoto důvodu se následující informace zaměřují na problematiku těchto rozváděčů.          

ČSN EN IEC 61439-1

Norma harmonizuje všechna základní pravidla obecného charakteru, aby se dosáhlo jednotnosti požadavků a ověřování platná pro rozváděče nízkého napětí.

ČSN EN IEC 61439-2

Tato část stanovuje specifické požadavky pro výkonové rozváděče (PSC)

Obě části jsou v současné době aktuálně vydané v edici 3 (prozatím platí souběžně s edicí 2).

Od 21. 5. 2024 bude nutné veškeré nové rozváděče vyrábět výhradně dle této nové edice.

Užitečná témata a odkazy:

Ověření návrhu vyhotovuje výrobce rozváděče, uvede zde veškeré požadavky na ověření podle ČSN EN IEC 61439 a dokládá, jak a s jakým výsledkem bylo ověření provedeno. Ověření slouží jako podklad k vyhotovení EU prohlášení o shodě, na základě, kterého je možné rozváděč opatřit označením CE. Oba dokumenty jsou duševním vlastnictvím výrobce rozváděče. Není nutné předávat podrobné protokoly o zkouškách nebo výpočty, tyto informace mohou být kontrolovány pouze dozorovým orgánem. Všechny dokumenty se musí uchovávat po dobu nejméně 10 let od data výroby rozváděče.

Formulář pro ověření návrhu naleznete ke stažení v pravé části stránky.

Norma ČSN EN 62208 ed. 2, určuje požadavky pro prázdné skříně, určené pro instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy, pro spolehlivou funkci instalovaných přístrojů. Pokud rozvodnice a rozváděčové skříně splňují požadavky této normy, není nutné tyto požadavky v rámci ČSN EN IEC 61439 dále ověřovat. Naše rozsáhlá nabídka rozvodnic a rozváděčových skříní splňuje požadavky této normy.

Viz. Certifikáty u jednotlivých produktů.

Více informací zde.

Rozváděče a jeho obvody musí být schopny vést svoje jmenovité proudy, aniž by byly překročeny mezní hodnoty oteplení uvedené v tabulce 6. Oteplení nesmí způsobit poškození žádných částí rozváděče. Oteplení je rozdíl mezi teplotou instalovaného prvku a teplotou okolního vzduchu vně rozváděče.

Ověření oteplení lze provést následujícím způsobem:

 • zkoušením:

Zkouška se provádí na jednom nebo více reprezentativních vzorcích tak, aby se s přiměřenou přesností dosáhlo maximálního oteplení za normálních provozních a instalačních podmínek. Zkouška se provádí po dostatečnou dobu, aby oteplení dosáhlo ustálené hodnoty. Hlavní obvody rozváděče musí být zatěžovány svými odhadovanými jmenovitými skupinovými proudy Ing. Na konci zkoušky nesmí oteplení přesáhnout předepsané hodnoty.

 • porovnáním s referenčním návrhem:

Zde se jedná o ověření odvozením od podobného zkoušeného uspořádání. Ověřovaný rozváděč může obsahovat veškeré obvody zkoušeného rozváděče, nebo jejich části. Jiné uspořádání v hodnoceném rozváděči je možné za předpokladu, že tepelné účinky nebudou závažnější. Rozváděče ověřované odvozením musí vyhovět těmto podmínkám:

                          - funkční jednotky musí náležet ke stejné skupině

                          - stejný typ konstrukce

                          - stejné nebo větší celkové rozměry

                          - stejné nebo zvýšené podmínky chlazení

                          - stejné nebo snížené vnitřní dělení

                          - stejné nebo snížené výkonové ztráty

 • výpočtem:

Oteplení v rozváděči se určí z celkových výkonových ztrát v rozváděči. Teplota vzduchu v rozváděči se vypočítá tak, že se toto oteplení připočte k denní průměrné teplotě vzduchu v okolí rozváděče. Rozváděč je ověřen, jestliže vypočítaná teplota vzduchu v montážní výšce kteréhokoliv instalovaného prvku (přístroje, vodiče atd.) nepřevyšuje výrobcem povolenou provozní teplotu instalovaných součástí.

Formulář pro ověření oteplení naleznete ke stažení v pravé části stránky.

Rozváděče musí být schopné vydržet tepelná a dynamická namáhání způsobená zkratovými proudy nepřekračujícími jmenovité hodnoty.

U rozváděčů, kde zařízení jistící před zkratem není vestavěno do řídící jednotky, musí výrobce uvést zkratovou odolnost jedním nebo oběma z následujících způsobů:

 1. jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw spolu s přidruženou dobou trvání a jmenovitý dynamický výdržný proud Ipk
 2. jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc včetně proudových omezovacích charakteristik předřazených zařízení jistících před zkratem.

Hodnota výdržného dynamického proudu Ipk se získá vynásobením hodnoty výdržného krátkodobého proudu /cw příslušnou hodnotou činitele n. Hodnoty tohoto činitele jsou uvedeny v tabulce 7.

Hodnoty výdržného zkratového proudu musí být ověřeny buď porovnáním s referenčním návrhem, nebo zkouškou:

 1. pokud systém rozváděče, který je ověřován zahrnuje více variant, musí být zvoleno nejnepříznivější uspořádání.
 2. tyto varianty musí pak být ověřeny zkouškou.
 3. pokud jsou nazkoušené hodnoty nejnepříznivějšími variantami větší řady systému rozváděčů, lze výsledky zkoušek použít pro stanovení hodnot podobných variant bez dalšího zkoušení.

Rozváděče obsahující hlavní přípojnice musí být pro prokázání zkratové odolnosti vždy zkoušeny v kombinaci konkrétní skříň a konkrétní systém držáků přípojnic. Použití jiné než této konkrétní odzkoušené kombinace je nepřípustné.

Ověřování zkratové odolnosti se nevyžaduje:

 1. pro rozváděče, s jmenovitým krátkodobým výdržným proudem nebo jmenovitým podmíněným zkratovým proudem nepřesahující 10 kA efektivní hodnoty pro AC a 10 kA průměrné střední hodnoty pro DC
 2. pro rozváděče, nebo obvody rozváděčů, chráněné zařízením omezujícími proudy, jejichž omezený proud nepřesahuje 17 kA s maximálním dovoleným předpokládaným zkratovým proudem na svorkách přívodního obvodu rozváděče
 3. pro pomocné obvody rozváděčů, které mají být připojeny k transformátorům, jejichž jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kVA pro jmenovité sekundární napětí minimálně 110 V, nebo 1,6 kVA pro jmenovité sekundární napětí menší než 110 V a jejichž impedance nakrátko není menší než 4 %
 4. pro obvody chráněné FM (frekvenčním měničem), jejichž výstupy jsou opatřeny elektronickou zkratovou ochranou, která omezuje omezený proud nejvýše na 17 kA, jak je stanoveno výrobcem

Každý obvod musí být schopen vydržet dočasná a přechodná přepětí.

Dočasná přepětí se ověřují zkouškou výdržným napětím průmyslového kmitočtu.

Pro tuto zkoušku musí být všechna elektrická zařízení rozváděče zapojena, kromě těch, které jsou navrženy pro nižší zkušební napětí. Zařízení odebírající proud (např. vinutí, měřící přístroje, svodiče přepětí), v nichž by zkušební napětí způsobilo protékání proudu, musí být odpojena.

Hlavní a pomocné obvody, musí být podrobeny zkušebnímu napětí dle tabulky 8

Jako alternativa pro rozváděče do In - 630 A a do Un - 500 V AC, smí být ověřování izolačního odporu provedeno měřením, za použití přístroje pro měření izolace při napětí nejméně 500 V DC. Zkouška je úspěšná, když je izolační odpor mezi obvody a neživými částmi nejméně 1 MΩ.

Pomocné obvody které nejsou připojeny k hlavnímu obvodu, musí být podrobeny zkušebnímu napětí dle tabulky 9

Zkouška se neprovádí na pomocných obvodech:

    • Které obsahují pouze izolované vodiče s příslušnou izolační pevností
    • Které jsou chráněny přístroji jistícími před zkratem do 16 A
    • Jestliže funkční zkouška byla provedena při jmenovitém pracovním napětí, pro než jsou pomocné obvody navrženy

Přechodná přepětí se ověřují zkouškou nebo vyhodnocením na impulzním výdržným napětím.

Impulzní výdržné napětí pro jmenovité pracovní napětí nesmí být nižší než napětí dle přílohy G, tabulka G1

Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče Uimp, je hodnota napětí, k níž se vztahují vzdušné vzdálenosti a odolnost izolace. Vzdušné vzdálenosti musí odpovídat nejméně hodnotám stanoveným v tabulce 1. Metoda určováním vzdušných vzdáleností měřením je uvedena v příloze F normy– Měření vzdušných vzdáleností a povrchových cest. Vzdušné vzdálenosti od živých částí k neživým a mezi různými potenciály, musí být schopné vydržet zkušební napětí uvedené v tabulce 10.

Zde je povoleno vyhodnocení ověřením, kde vzdušné vzdálenosti musí být ověřeny měřením dle přílohy F normy a musí být minimálně 1,5 násobkem hodnot uvedených v tabulce 1.

Posouzením údajů výrobců přístrojů musí být ověřeno, že jsou všechny instalované přístroje vhodné pro dané jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp.

Je nutné dodržet veškeré specifikace výrobců instalovaných zařízení, za předpokladu že nejsou v rámci konkrétního rozváděčového systému odzkoušeny jinak, viz. Technický katalog systému VX25 Ri4Power, kde jsou nazkoušeny funkční kombinace s přístroji od výrobců ABB, Eaton, General Electric, Mitsubishi, Schneider Electric, Siemens a Terasaki.

Je třeba brát v úvahu především předepsané možnosti připojení, předepsané volné vzdálenosti okolo přístrojů, předepsané způsoby montáže apod.

Kusové ověřování je určeno ke zjištění případných závad při výrobě rozváděče. Nepožaduje se, aby kusové ověřování bylo prováděno na instalovaných přístrojích a samostatných součástech, pokud byly správně zvoleny a instalovány.

Ověřování musí sestávat z těchto kategorií:

 1. Konstrukce
  1. stupeň ochrany
  2. vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (tab. 1 a tab. 2)
  3. ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů
  4. vestavění instalovaných součástí
  5. vnitřní elektrické obvody a spoje
  6. svorky pro vnější vodiče
  7. mechanické funkce
 2. Technické parametry
  1. dielektrické vlastnosti
  2. zapojení, pracovní charakteristiky a funkce
 3. Potvrzení, že dokumentace, která je určena k dodání spolu s rozváděčem obsahuje to, co je požadováno

Kusové ověření je součástí komplexního ověření rozváděče, které se skládá z Krycího listu, který obsahuje jmenovité hodnoty a provozní podmínky příslušného rozváděče, Ověření návrhu a tohoto kusového ověření.

Formulář pro kusové ověření a kontrolní seznam naleznete ke stažení v pravé části stránky.

 • Nástroje na vytvoření správné dokumentace s volitelnou přístrojovou náplní – nemusíte vždy použít jen jednoho výrobce přístrojů
 • Kompletní dokumentaci, vzory, nástroje – Ověření návrhu, výpočtu oteplení, vzorové seznamy
 • Odzkoušený systém až do 6.300 A
 • Podporu v rámci přípravy projektu, návrh systému, 3D vizualizaci
 • Podporu při realizaci – výrobu E-Cu komponent, pomoc při montáži, samotnou předmontáž hlavního systému, včetně instalace vzduchových jističů, pojistkových odpínačů a dalších – vždy dle vzájemné dohody
 • Školení v rámci ČSN EN IEC 61439