Handlekurv

CE-samsvar

CE-merking av Rittal tomme kapslinger

Med hensyn til CE-merking, kommer tomme kapslinger under et gyldig EU-direktiv som fastsetter obligatorisk merking, EC Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC=== basert på typetesting iht. DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Andre relevante direktiver:
Maskindirektiv 2006/42/EC===
EMC-direktiv 2004/108/EC===

Av ulike årsaker utstyrte ikke Rittal de tomme kapslingene sine med et CE-merke, til tross for omfattende testing iht. DIN EN 62208, som dokumentert i produktdokumentasjon og andre godkjenninger.

Merking vil nå bli utført etter hvert for alle kapslinger som skal brukes som typetestede tomme kapslinger iht. DIN EN 62208 for lavspennings koblingsutstyrskombinasjoner iht. DIN EN 60439-1, innenfor rammen av justeringer av=== merkeskilt. Der det er nødvendig kan samsvarserklæringer leveres også før endelig merking av produktene, siden de relevante testene allerede er utført tidligere.

Siden standarden som merking er basert på ikke gjelder for kapslinger som omfattes av bestemte produktstandarder (som for eksempel elektroniske cases=== iht. IEC 60297 eller kapslinger for IT-utstyr), vil, slik saken står i øyeblikket, bare de typiske "industrielle kapslingene" for lavspennings koblingsutstyrskombinasjoner bli merket.

Informasjon om grunnleggende CE-merking

Hva ligger bak ===

CE-merking er ikke det samme som sertifisering, hvor en produsent frivillig lar de positive egenskapene til produktene sine bli bekreftet av testinstitusjoner.

Det er en lovpålagt etikett for alle produkter som oppfyller EU-direktivene.

Hovedformålet med CE-merkingen er å eliminere handelsbarrierene i EU-landene. CE-symbolet er et administrativt symbol, og var ikke opprinnelig beregnet for forbrukere og sluttkunder. Det var utformet som en indikasjon for markedets=== tilsynsmyndigheter at de merkede produktene oppfyller kravene i de tekniske harmoniseringsdirektivene, spesielt sikkerhetskravene. Det kan ses på som en form for "teknisk pass" for bestemte produkter innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.===

CE-merking er basert på EUs harmoniseringskonsept og det økende behovet=== for europeisk standardisering. Det dreier seg først og fremst om gjensidig anerkjennelse av eksisterende nasjonale forskrifter, standarder og spesifikasjoner, spesielt med tanke på forbrukervern, med hovedfokus på helse, miljø og sikkerhet.

CE-samsvar