Handlekurv

Salgs- og leveringsbetingelser

Rittals generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Innledning
Disse leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

2. Tilbud, pris m.m.
Våre priser er veiledende priser til kunde eksklusiv miljøgebyr, og evt. frakt/porto/emballasje/fortolling og merverdiavgift. Forsendelse skjer for kundens regning, jfr. pkt. 7 Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris, dersom intet annet er avtalt skriftlig.
Rittal har rett til å utføre endringer i konstruksjoner og mål i den utstrekning disse står i sammenheng med det kontrakten omfatter og ikke er av vesentlig annen art. Prisen er basert på våre leverandørers tilbud og de gjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser.
Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Rittal kan imidlertid ikke foreta justeringer som måtte inntreffe etter at Rittal har mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse fra hans bank om slik betaling. Ved bestilling/ordre på leveranser med verdi under kr 1000,- beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 100,-. Er et produkt definert som skaffevare kan dette ikke avbestilles hvis ordre allerede er under behandling.

Avtale er først inngått når skriftlig ordrebekreftelse er utstedt. Kunden forplikter seg til umiddelbart å kontrollere ordrebekreftelsen opp mot kundens bestilling. Dersom kunden ikke umiddelbart etter mottak av denne påviser eventuelle avvik fra det bestilte er kunden bundet i henhold til ordrebekreftelsen.

3. Tegninger
Alle tegninger og evt. prototyper som oversendes kunden forblir Rittals eiendom, dersom ikke annet er avtalt. Hvis ikke annet er avtalt har Rittal alle øvrige rettigheter til sine ideer og det materialet de har utarbeidet.

4. Leveringstid
Leveringstiden gjelder fra den dag da bestillingen er teknisk klarlagt hos Rittal. Rittal har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av hindring som kan henføres til forhold oppdragsgiver har risikoen for som eksempelvis;

a) Kunden har unnlatt å betale iht. avtale eller unnlatt å stille den forlangte sikkerhet, kfr. pkt. 9.

b) Kunden ikke i rett tid har gitt Rittal de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.

c) Kunden eller hans kunde forlanger en endring i leveransen, Hvis kunden ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kundens regning og risiko.

Fristforlengelse skal svare til den forsinkelsen av oppdraget som forholdet har medført, der det blant annet også tas hensyn til nødvendig avbrudd og oppstart av arbeidet.

Rittal har rett til justering av prisen som følge av endringer eller fremdriftshindringer som nevnt under pkt. 4 a til c.

Rittal kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted, justert for merkostnadene ved endringer eller fremdriftshindring.

5. Forhold utenfor Rittals kontroll
Rittal har rett til fristforlengelse dersom de godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor deres kontroll, for eksempel arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transport midler, alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger vedrørende krafttilførsel, eller forsinkelse fra underleverandører som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt.

6. Forsinkelsesansvar
Økonomisk ansvar pga. forsinket levering kommer bare på tale når dette er skriftlig avtalt, og når kunden påviselig har lidd et tap pga. forsinket leveringstid. Dersom erstatningsvilkårene er til stede og ikke annet er skriftlig avtalt, skal Rittal svare erstatning i form av konvensjonalbot med 0,2% per uke, dog høyst 5% av kjøpesummen for den del av leveransen som er forsinket. Kfr. pkt. 13.

7. Levering
DDP (Incoterms 2010) med unntak av transportkostnader som faktureres kjøper.

8. Betalingsvilkår
Betaling skal skje netto pr. 15 dager, regnet fra fakturadato. Med mindre annet er avtalt skal kjøperen ved forsinket betaling, betale forsinkelsesrente i.h.h.t lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Dersom ikke annet er avtalt, belastes et faktureringsgebyr på kr 35,-. Rittal forbeholder seg salgspant i varene inntil kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger og utlegg for Rittal i forbindelse med salget. Rittal har rett til å ta varene tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøperen er uberettiget til å råde over varene – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller Rittals dekningsadgang.

9. Sikkerhet
Rittal forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet, eksempelvis gjennom bankgaranti.

10. Merverdiavgift og miljøavgift
Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift, miljøavgift eller lignende avgifter som eventuelt vil kunne erstatte disse.

11. Feil ved varen
Ved mottak av varen skal kjøper undersøke varen. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøperen burde ha oppdaget ved undersøkelsen. Anmerkning om feil ved varen skal fremsettes innen 7 dager etter mottak. Rittal forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny. Med mindre Rittal har opptrådt grovt uaktsomt, er de uten ansvar for skade eller tap kunden påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kunden blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann. Feilaktig vare skal returneres om Rittal ønsker dette.

12. Retur
Retur blir bare akseptert av kunde som har kjøpt varen hos oss, og kun etter skriftlig forhåndsavtale med oss. Når slik avtale inngås vil kunden få oppgitt et returnummer av Rittal som returvarene alltid skal merkes med.

Følgende øvrige returbetingelser gjelder:

1. Generelt skal varen være i original emballasje, være kurante og salgbare. Vår lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar.
Ved retur til lager skal varen være lagerført.

2. I tillegg til vårt returnummer skal vårt ordrefakturanummer påføres returen sammen med opplysninger om hvem som har akseptert returen.

3. Kundespesifiserte produkter tas ikke i retur.

4. Ved retur i.h.t punkt 1. og 2. belastes kunden med returomkostninger på 30% av netto fakturapris på kjøpstidspunktet, dog minimum kr. 100.- pluss emballasjekostnader.
Hvis ordrenr./fakturanr. ikke er kjent, kan returen aksepteres, men krediteres da med basis i listepris minus avtalerabatt minus 50 %

5. Retur av varer med fakturadato eldre en 6 måneder aksepteres ikke.

6. Retur foretas på Rittals bekostning, kun dersom Rittal er skyld i returen pga. feilekspedisjon, fabrikasjonsfeil eller lignende. Alle øvrige returer sendes Rittal for kundens egen regning og risiko. Herunder har kunden ansvaret for transportskader ved retur. Retur adresse oppgis av oss.

13. Mangel/service
Rittal er ansvarlig for feil som fremtrer innen 12 måneder fra forsendelsesdato, men kun i den utstrekning Rittal er dekket av leverandørens garanti/mangels-bestemmelser. En reklamasjon skal fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Mangelsansvaret dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på Rittals verksted i den ordinære arbeidstiden.
Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden. Ønskes reparasjon utført hos kunden, belastes reise og diett etter regning.
Mangels-ansvar bortfaller hvis:

a) det er gjort inngrep i varen uten Rittals samtykke,
b) betalingsbetingelsene ikke oppfylles,
c) varen er skadet som følge av ukyndig behandling, uriktig montering eller mangelfullt vedlikehold fra kjøpers side.

Mangels-ansvar omfatter ikke slitasje som følge av normal og riktig bruk. Uansett det som er nevnt under dette kapittel, gjelder ikke noen av de forpliktelser som er nevnt for noen del av materiellet for lenger enn 12 – 24 måneder fra levering har funnet sted.

14. Produktansvar
Med mindre Rittal har opptrådt uaktsomt, har Rittal ikke noe ansvar for skade eller tap som følge av feil ved leveransen. Dette gjelder også dersom kunden blir ansvarlig overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle har Rittal ansvar for driftstap, tap i fortjeneste eller annet indirekte tap.

15. Tvister
Leveringsavtalen skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Kontrakten skal løses etter norske rettergangsregler.
Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er Follo tingrett.

16. Emballasje
På forsendelser der EUR-paller benyttes som lastbærer, faktureres kunden for det faktiske antall benyttede EUR-paller.

***

Vennligst vær oppmerksom på følgende: Hvis opplysninger om overflatevalg mangler i Deres bestilling, leverer vi generelt den lakkerte utførelsen, RAL-farge (struktur), som er angitt i, den til enhver gjeldende, Håndbok.